MOPR Zabrze » Pomoc Społeczna » Zasady przyznawania pomocy » Zasady przyznawania pomocy

Zasady przyznawania pomocy

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony w macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa   domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej
Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom których dochód na osobę  wynosi:

   
na osobę samotnie gospodarującą  701 zł
na osobę w rodzinie 528 zł

Dochód rodziny (na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej ) - oznacza  sumę miesięcznych przychodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty przychodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń: zdrowotnego określonego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, emerytalnego, rentowych i chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz o kwotę wysokości alimentów, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

Rodzaje świadczeń o przyznanie których mogą ubiegać się osoby lub rodziny


Świadczenia pieniężne: 

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • pomoc rzeczowa, w tym  na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne  ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,


 
Osoby ubiegające się o powyższe świadczenia muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej.
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny jednego z Dzielnicowych Punktów Pomocy Społecznej. Wywiad środowiskowy obowiązuje przy wszystkich rodzajach świadczeń, przeprowadza się go w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego


Osoby i rodziny korzystające z świadczeń pieniężnych są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji dochodowej, osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Osoby bezdomne mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych z dzielnicy gdzie byli ostatnio zameldowani lub do niżej wymienionych placówek:

Dom Noclegowy

ul. Trocera 63

Przytulisko im. Św. Brata Alberta

ul. Kochanowskiego 26

Ośrodek wsparcia dla kobiet

ul. Ofiar Katynia  48

Ogrzewalnia

ul. Stalmacha 7

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się