MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

application/pdf REGULAMIN1.pdf (4.8 MB)

application/pdf REGULAMIN138.pdf (8.9 MB)

13.12.2019

Informacja

ADM.260.2.2020.AP                  

                                              

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

 

do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1: P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 11 425,54 zł. Termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego: 30 dni.   

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 9024 zł brutto, 8659,20 zł netto (2008,30 euro). ...

 

Więcej...

10.12.2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części, w części II zostało unieważnione na podstawie pkt IX ppkt 11a zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019 r.

Więcej...

10.12.2019

ZAWIADOMIENIE

-   ZAWIADOMIENIE   -

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

 

  1. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta firmy Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Więcej...

10.12.2019

INFORMACJA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1: Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Więcej...

09.12.2019

Odpowiedź na zapytanie

ADM.261.34.2020.AP

                                                                                                    

                                                                            WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości do 30 000 euro pt. Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzuw dniu 5.12.2019 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie od potencjalnego wykonawcy.

 

Pytanie:

„1.Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis :

„Karnet (karta) powinna upoważniać jej użytkownika do korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych (…)w tym co najmniej, do korzystania z zajęć typu: basen, sauna, jacuzzi, aqua aerobic, siłownia, taniec, joga, grota solna, sztuki walki, zajęcia fitness, badminton, squash/ricochet, nordic walking, spinning, ścianka wspinaczkowa, cardio, tenis stołowy, lodowisko, pilates, gimnastyka. 

Wyżej wymienione formy zajęć są obligatoryjne. Zamawiający dopuszcza inne, niewymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia  formy zajęć rekreacyjno – sportowych, które zaoferuje Wykonawca”

w połączeniu z zapisem:

„Przez określenie obiekt sportowo – rekreacyjny, należy rozumieć obiekt, który umożliwia korzystanie z minimum jednego typu w/w zajęć”.

oznacza, iż do punktacji ofert będą brane pod uwagę wyłącznie obiekty, w których występuje przynajmniej jedna z wymienionych  usług, czy też wszystkie obiekty w woj. śląskim dostępne w ofercie wykonawcy, które spełniają warunek udostepnienia usługi nie krótszej niż 45 min a w przypadku sauny i vacu 30 minut?

2. W związku z powyższym – czy w załączniku nr 3 Wykonawca ma przedstawić wszystkie dostępne obiekty w woj. śląskim czy wyłącznie te które świadczą usługi wymienione w OPZ jako obligatoryjne?”

 

Odpowiedź:   .....

Więcej...

06.12.2019

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.23.2019.AP  pn. Przygotowanie i dostarczenie posiłku wigilijnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

06.12.2019

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części”

  1. Ofertę dla części 8 złożył następujący wykonawca:

a)    PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 19 175,42 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

Więcej...

06.12.2019

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części”

  1. Oferty dla części 7 złożyły następujący wykonawcy:

a)    Emilia Kristof. Firma Rodzina Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik. Cena 11 824,15 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

b)   Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin, Przylesie 32, 49-351 Przylesie. Cena 22 650,09 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

Więcej...

05.12.2019

Zapytanie ofertowe

ADM.261.34.2020.AP

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych. CPV:       92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

                92600000-7 – usługi sportowe

                92610000-0 – usługi świadczone przez ośrodki sportowe

                92620000-3 – usługi w zakresie sportu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2  ....

Więcej...

05.12.2019

Ogłoszenie

         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                          (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

 

 

ADM.260.2.2020.AP

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 - go Maja 16

 

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

Nazwa zamówienia:

 

„Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby dzieci uczęszczających do  świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

 .....

Więcej...

05.12.2019

Zawiadomienie

 

ADM.260.24.2019.AP    

                              

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części” oferty dla części 1, 2, 4, 5, 6 złożyła następująca firma:

A. w części I dot. dostawy nabiału i tłuszczy:
PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 10 332,41 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.
B. w części II dot. dostawy warzyw i owoców:
PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 1825,73 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.
C. w części IV dot. dostawy art. spożywczych:
PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 15 870,49 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.
D. w części V dot. dostawy słodyczy:
PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 7774,01 zł. Termin realizacji od dnia złożenia        zamówienia: 2 dni.
E. w części VI dot. dostawy wody i napojów:

PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 2416,21 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

 

 

Na podstawie zestawienia ocen w części od 1, 2, 4, 5, 6 zamówienia została wybrana oferta PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. ...

Więcej...

05.12.2019

Zawiadomienie

ADM.260.24.2019.AP    

                              

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części”

oferty dla części 3 złożyły następujące firmy:

a) PPUH Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców Śl. 24, 44-348 Skrzyszów. Cena 8203,65 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

b) PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 10 267,03 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

 

Na podstawie zestawienia ocen w części 3 zamówienia została wybrana oferta PPUH Zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców Śl. 24, 44-348 Skrzyszów.  ...

Więcej...

03.12.2019

Zawiadomienie

ADM.261.03.2020.KJK

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu p/n Zakupu biletów jednorazowych oraz kart ŚKUP wraz z doładowaniami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzy oraz projektu „ DROGOWSKAZ”, Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój Usług Społecznych na terenie m. Zabrze współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i  2020-2022” nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta do dnia jaki został wyznaczony na składanie ofert tj. 02.12.2019 r. do godziny 09.00.

W związku z powyższym Zamawiający będzie dokonywał zakupów biletów jednorazowych, kart ŚKUP i doładowań w najbliższych placówkach-kolekturach oferujących sprzedaż objętą przedmiotem zamówienia. ....

Więcej...

02.12.2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                          (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

 

 

ADM.260.1.2020.AP

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 - go Maja 16

 

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

Nazwa zamówienia:

 

„Świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziniew Zabrzu” ....

Więcej...

29.11.2019

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

Przedmiotem zamówienia jest zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części

Część 1: Zakup leków w aptece w dzielnicy Centrum

Część 2: Zakup leków w aptece w dzielnicy Biskupice

 

CPV: 33600000-6 produkty farmaceutyczne     

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego. 

Więcej...

29.11.2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Realizowanie wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją zadania w roku 2020”

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się