MOPR Zabrze » Przetargi

Informacje dotyczące bieżących przetargów

application/pdf REGULAMIN1.pdf (4.8 MB)

application/pdf REGULAMIN138.pdf (8.9 MB)

17.01.2019

Zapytanie ofertowe

ADM.261.48.2019.KJK

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl zakładka pomoc społeczna

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania. .....

Więcej...

16.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

..........

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ”

...........

Więcej...

16.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

........

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” ..........

Więcej...

16.01.2019

Zawiadomienie

Ogłoszenie nr 510009465-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 659795-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 345348100000, ul. ul. 3 Maja  16, 41800   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Cykliczna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.  ....

Więcej...

15.01.2019

Zawiadomienie

ADM.260.3.2019.AP      

                              

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

UZASADNIENIE

 

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. W toku oceny ofert zauważono błąd w formularzu oferty. W pozycjach 5 i 6 formularza oferty w kolumnie jednostka miary zamiast „kg” została wpisana „szt.”, co znacznie zmniejszyło liczbę zamawianych produktów oraz wpłynęło na ich wartość oferty.  Zamawiający nie może potraktować w/w błędu jako omyłkę rachunkową.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ jest obarczone  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  ...

Więcej...

15.01.2019

Zawiadomienie

ADM.261.29.2019.AP

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Dostawa druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „DROGOWSKAZ”

  1. Do zamawiającego  wpłynęły 4 oferty:

a)    Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk, ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz na kwotę 25 111,68 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 8 dni;

b)   FP-H „AlfaDruk” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 26, 09-200 Sierpc na kwotę 20 766,31 zł brutto, termin realizacji zamówienia: brak danych;

c)    REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Sp. J. ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko – Biała na kwotę 11 542,44 zł brutto, termin realizacji zamówienia: 8 dni;

d)   IWOBART Iwona Chyrzewska, ul. Fabryczna 21A, 11-040 Dobre Miasto na kwotę 10 308,05 zł, termin realizacji zamówienia: 5 dni.

  1. Zamawiający wybrał ofertę firmy IWOBART Iwona Chyrzewska, ul. Fabryczna 21A, 11-040 Dobre Miasto.

Więcej...

14.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Więcej...

14.01.2019

Zapytanie ofertowe

ADM.261.43.2019.AP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: kom. 603 607 383, tel. 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w tym dla: ......................

Więcej...

14.01.2019

Zapytanie ofertowe

ADM.261.37.2019.KJK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: kom. 603 607 383, tel. 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

 

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

 

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zorganizowanie opieki nad dziećmi wraz z wyżywieniem w trakcie trwania zajęć uczestników Projektu ”DROGOWSKAZ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...........

Więcej...

14.01.2019

Zapytanie

ADM.261.45.2019.KJK

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru toaletowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania. ....

Więcej...

08.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540003363-N-2019 z dnia 08-01-2019 r.

 

Zabrze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510001824-N-2019
Data: 04/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 345348100000, ul. ul. 3 Maja  16, 41800   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 1, Część nr 2, Część nr 4, Część nr 5, Część nr 6, Część nr 8: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów, woj. śląskie ....

Więcej...

07.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Więcej...

03.01.2019

ZAWIADOMIENIE

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

Więcej...

02.01.2019

ZAWIADOMIENIE

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.1.2019.AP  pn. „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

Więcej...

31.12.2018

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2019 r. z podziałem na 8 części” w części 7 dotyczącej dostawy pieczywa zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Więcej...

27.12.2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się