MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

02.01.2019

 

 

Zabrze, dnia 2.01.2019 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze

41 – 800 Zabrze

 

Znak postępowania: ADM.260.1.2019.AP

                                                                                             

 

WYKONAWCY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.1.2019.AP  pn. „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”., prowadzonym zgodnie z  art. 138o. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g. ust. 1, udzielił zamówienia w dniu 13.12.2018 r. następującemu podmiotowi:

Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Maksymalna wartość umowy 228 002,40 zł brutto, ilość placówek na terenie miasta Zabrze – 10, termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego – 14 dni.  Oferta otrzymała 60 pkt za cenę, 20 pkt za ilość placówek na terenie miasta Zabrze, 0 pkt za termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Razem 80 pkt.

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późń.zm.). 

 

                                                                                                                                                             Zatwierdzam                                                                                                  

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się