MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

Zawiadomienie

10.01.2018

                                                               Zabrze, dnia 10.01.2018 r.

 

ADM.261.28.2018.AP

 

WYKONAWCY

 

Modyfikacja treści zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią na pytania wykonawców

 

Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w związku z toczącym się postępowaniem p/n

Przygotowanie i dostarczenie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych MOPR w Zabrzu informuje, iż dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1 do zapytania( formularz oferty) – nowy załącznik jest integralną częścią modyfikacji.

W związku z tym, przedłuża termin na składanie ofert do dnia 15.01.2018 r. do godziny 09.00, otwarcie ofert godzina 09.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Janota-Kowalczyk – Gl. Specjalista ds.zamówień publicznych i administracji

Tel. 32 277 78 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                              ……………………… dn. ………………………….

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………….

Tel. ………………………………………. Fax. ………………………………..

e-mail ……………………………………………………………………………..

 

FORMULARZ OFERTY

 

Oferuję/emy wykonanie zamówienia pt. „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.” na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

A. Cena jednego posiłku wynosi ………………. zł netto, ……………….. zł brutto

 

Maksymalna wartość oferty wynosi:

 

Cena jednego posiłku netto x …. ilość posiłków x …. Ilość dni

 

Maksymalna wartość oferty netto wynosi =  ............................................... zł

 

Stawka VAT - ………… %

 

wartość netto + VAT = wartość brutto

 

Maksymalna wartość oferty wynosi ……………… zł brutto

 

(słownie:....................................................................................................................zł)

 

Ceny jednostkowe powinny być określone z dokładnością nie większą niż 2 miejsca po przecinku.

Zamawiający przewiduje realizację minimum 80, maksymalnie 96 posiłków dziennie

B. Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia.

0 Deklaruję zatrudnienie przy realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę*

0 Deklaruję zatrudnienie przy realizacji zamówienia jednej osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę*

0 Nie deklaruję zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych.*

 

W przypadku kiedy wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jedne kwadrat w formularzu oferty  w części dotyczącej kryterium „Aspekty społeczne” pkt B formularza oferty ( zał. nr 1) Zamawiający przyjmie, że wykonawca przy wykonywaniu zamówienia nie zatrudni osób niepełnosprawnych a w kryterium aspekty społeczne wykonawca otrzyma 0 pkt.

 

Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 

*W przypadku zadeklarowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia dowodu zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu takiej osoby z wskazaniem okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, kserokopii aktualnej umowy o pracę zawartej z pracownikiem na czas realizacji zamówienia oraz decyzji/ orzeczenia o niepełnosprawności dotyczącego  w/w pracownika  w formie uniemożliwiającej identyfikację danych osobowych pracownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 

       
       

 

Data                                                                                                                    Podpis (podpisy) i pieczęć                                                                                                                                                                                              upoważnionego przedstawiciela firmy

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: *

Dane niezbędne do zawarcia umowy w przypadku dokonania wyboru niniejszej oferty:

 

1.

Osoba/y zawierająca/e umowę w imieniu Wykonawcy

Imię i nazwisko (ewentualne stanowisko)

 

 

 

2.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
w sprawie realizacji umowy

Imię i nazwisko

tel./faks

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

  1. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;
  3. Zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia
  4. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia;
  5. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia;
  6. Termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w zapytaniu ofertowym;

 

 

 

 

 

       
       

 

Data                                                                                                                    Podpis (podpisy) i pieczęć                                                                                                                                                                                              upoważnionego przedstawiciela firmy

 

 

 

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się