MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

08.01.2018

 Zabrze, dnia 08.01.2018 r.

ADM.261.30.2018.KJK

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

CPV :      32562300-3 światłowodowe kable do przesyłu danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 2 łączy światłowodowych na ciemnych włóknach, pomiędzy poniższymi lokalizacjami:

-         3-go Maja 16 – 3-go Maja 20a

-         3-go Maja 16 – Przemysłowa 6

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Okres obowiązywania umowy :   Nowa umowa będzie obowiązywać przez okres 24 m-cy; a po zakończeniu tego okresu ulegnie automatycznie rozwiązaniu- umowa na czas określny bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia i nie przedłużana automatycznie po w/w okresie.

II. POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:

 • dostawy i utrzymania symetrycznego  łącza dostępowego do sieci Internet o gwarantowanej szybkości co najmniej 100Mb/s  bez limitu transferu danych z możliwością rozprowadzenia dostępu do internetu w w/w punktach poprzez dzierżawione łącza światłowodowe;
 • podłączenia usługi do urządzenia Zamawiającego przy pomocy złącza RJ45 do szafy teleinformatycznej w budynku zlokalizowanym w Zabrzu przy ul. 3 Maja 16 oraz udostępnienia Zamawiającemu publicznej przestrzeni adresowej IP zawierającej min. 4 adresy statyczne (adresy nie mogą występować na tzw. „czarnej liście”);
 • połączenia podsieci LAN obejmujących w/w lokalizacje w jedną sieć V-LAN wydzieloną z sieci Wykonawcy poprzez dzierżawione łącza;
 • sieć V-LAN musi zapewnić komunikację dwustronną: stacja robocza  – serwer DHCP, stacja robocza - serwer domeny (oparty na Windows Serwer 2008), komunikację między stacjami roboczymi oraz  stacja robocza- serwer domeny przy wykorzystaniu protokołów NETBUI oraz TCP/IP (IPv4 , IPv6)  Ww. stacje robocze mogą się znajdować w każdej z lokalizacji;
 • w każdej lokalizacji stykiem między siecią V-LAN a siecią LAN musi być port dostępowy Ethernet RJ45  o przepływności symetrycznej co najmniej 100/100 Mb/s;
 • wszystkie porty dostępowe muszą znajdować się w wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach (dotyczy wszystkich lokalizacji);
 • łącza wewnątrz budynków muszą być poprowadzone w estetycznych korytach;
 • dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie urządzenia, rozszerzenia i przejściówki oraz okablowanie niezbędne do uruchomienia i funkcjonowania sieci VLAN. W szczególności z uwagi na istniejące już urządzenia do kończącej się usługi VPN działające jako 12- portowe switche stanowiące integralne części LAN  (technologia Ethernet) w  3  z ww.  lokalizacji Wykonawca zastąpi je własnymi minimum 12-to portowymi przełącznikami ethernetowymi o prędkości  minimum 100Mb/s;
 • zamawiający nie przewiduje dodatkowej opłaty instalacyjnej. Urządzenia i instalacje dostarczone przez Wykonawcę  pozostają jego własnością. Koszty dzierżawy urządzeń należy wliczyć w ogólny koszt 24  miesięcznej usługi;
 • procedura przełączenia aktualnie wykorzystywanych łączy na nową infrastrukturę musi odbywać się w dni robocze w godz. pracy MOPR w Zabrzu ( 7.30 do 15.30) i trwać nie dłużej niż dwa dni robocze;
 • wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu dostęp do statystyk obrazujących parametry łącza,
  w tym: ilość przesyłanych pakietów/s w obie strony, ilość pakietów utraconych, średnie wielkości transmitowanych danych (wysycenie łącza);
 • wykonawca musi również posiadać funkcjonujący całodobowo 7 dni w tygodniu help-desk odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu łącza. Procedura przyjmowania zgłoszeń powinna obejmować drogę telefoniczną, faxem i email;
 • czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć 10 godzin;
 • gwarancja dostępności usługi – 98 % w okresie miesięcznym, z gwarantowanymi przepustowościami;

 

2. W ramach obowiązującej umowy świadczący ją operator wskazuje 2 osoby opiekunów biznesowych, który/e będzie/ą odpowiedzialny/e za rozwiązywanie wszelkich spraw związanych z realizacją umowy.

3. W przypadku zaistnienia awarii zawinionej przez Wykonawcę musi ona być usunięta w czasie do 4 godz. od momentu jej zgłoszenia, w innym przypadku będą naliczane kary umowne, chyba że awaria wyniknęła z okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada. Wykonawca w ramach serwisu zobowiązany jest do:

a) dokonywania bezpłatnych okresowych przeglądów stanu technicznego pracy łączy;

b) bezpłatnego usuwania awarii;

c) sprawdzania parametrów łączy poprzez bieżące pomiary;

d) przyjmowania zgłoszeń o awarii drogą telefoniczną za pomocą telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

4. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnych w budynkach Zamawiającego, w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym pod nr telefonu 695 900 696 .

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku uszkodzenia infrastruktury Zamawiającego Wykonawca przywróci pierwotny stan na własny koszt i we własnym zakresie.

6. Płatności faktury w terminie do 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia oraz rozliczania faktur VAT za pomocą e-fakturowania.

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:

 1. Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia wymagane przepisami prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania
 2. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie przedstawionego przez wykonawcę wykazu minimum 2 wykonanych usług , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości  10 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż dostawa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert –załącznik nr 2 do zapytania. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy.

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA

W przypadku świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego osobne referencje nie są wymagane.

3.  Nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a)                   Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia,

b)                  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie  wykonawcy z udziału w postępowaniu,

c)                   Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  w sprawie  zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
 3. Oświadczenie w zakresie Rozdziału III pkt 1,3 zapytania – załącznik nr 3,4
 4. Wykaz minimum 2 wykonanych usług , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej o minimalnej wartości  10 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż dostawa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert –załącznik nr 2 do zapytania. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy.

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA.

W przypadku świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego osobne referencje nie są wymagane.

5. Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

6. Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 5 do zapytania.

V SPOSÓB OBLICZANIA CENY ORAZ UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

 1. Cenę należy przedstawić na formularzu cenowy – załącznik nr 1 do zapytania
 2. Ceną oferty jest cena brutto, podana w PLN z dokładności do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia oferty wariantowej.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 5. Zamawiający dokona poprawek w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
 6. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.
 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
 9. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać co najmniej :

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę pisemnie (mail, fax).
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:

a)       wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia będą niewystarczające,

b)       wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

c)       treść oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia,

d)       oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

e)       oferta zwiera rażąco niską cenę,

f)        wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

g)       wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

14. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia,

b) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie  wykonawcy z udziału w postępowaniu,

c) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  w sprawie  zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

15. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie w przypadku:

a)       braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

b)       braku wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

c)       nieprzyznania środków finansowych na realizację zamówienia,

d)       braku zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia do kwoty najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

e)       zaistnienia sytuacji, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dniu ogłoszenia postępowania, a która utrudnia udzielenie zamówienia.

16. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji Zamawiającego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI KRYTERIA OCENY

A. CENA waga 100% liczona jako cena maksymalna za wartość zsumowanych wszystkich abonamentów w okresie obowiązywania umowy tj. 24 miesiące  wg. wzoru :

C min   

C =     ---------  x 100

Co

Cmin – cena najniższa – biorąc pod uwagę ceny wszystkich otrzymanych ofert,

Co – cena oferowana,

C – cena

VII INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówienie do 30.000 euro w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zgodnie z którym do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy wymienionej ustawy.

 1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na stronie internetowej BIP.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia lub przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie do BIP.
 4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres osoby prowadzącej sprawę, podany w ogłoszeniu.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.    
 6. Ofertę należy złożyć na adres podany w ogłoszeniu.
 7. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
 8. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:

Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Nie otwierać przed dniem 16.01.2018 r. godzina 9:15
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. 3 – go Maja 16, 41-800 Zabrze.

 1. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 2. Oferty składane mailem na adres : zamówienia@mopr.zabrze.pl muszą być w formie scanu z widocznym podpisem.
 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w ogłoszeniu wzorami.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może:

a)       wprowadzić zmiany do złożonej oferty

b)       wycofać ofertę

O w/w działaniach Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego. Informacja ta musi być złożona wg tych samych warunków co oferta.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2018 r. o godz. 09.15 w pokoju nr 218 ( 2 piętro) w siedzibie MOPR przy ul. 3 – go Maja 16 w Zabrzu

VIII OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW :

 • Jacek Tomkowicz –Informatyk – tel. 32 277 78 15
 • Katarzyna Janota-Kowalczyk, Agnieszka Polak – w zakresie zamówień publicznych, tel. 032 277 78 68, kom. 603 607 383

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się