MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

ZAWIADOMIENIE

19.06.2017

 Zabrze, dnia 19.06.2017 r.

 

ADM.261.74.2017.KJK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe

CPV: 55320000-9  - usługi podawania posiłków

CPV: 85312110-3 – usługi opieki dziennej nad dziećmi

CPV: 80562000-1-usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

CPV: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania

V UCZESTNICY:

W treningu weźmie udział od 45 do 52 uczestników (uczestniczek) projektu. Maksymalnie 16 osób dorosłych oraz maksymalnie 36 dzieci w tym dzieci biologiczne i dzieci  umieszczone w pieczy.

Koordynator ze strony zamawiającego.

W przypadku gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie warsztatów dla liczby osób wskazanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na warsztaty o 10% w stosunku do minimalnej liczby uczestników i minimalnej liczby dzieci, określonych we wniosku.   

VI FORMA I CZAS TRWANIA:

 1. Trening prowadzony będzie przez 1 trenera dla maksymalnie 16 dorosłych uczestników/ uczestniczek projektu.
 2. Na trening połączony z warsztatami składać się będzie 13 godzin dydaktycznych zgodnie z n/w podziałem :
 • 9 godzin z tematu dotyczącego wypalenia zawodowego
 • 4 godziny z pierwszej pomocy w tym 2 godziny zajęć teoretycznych dla rodziców oraz 2 godziny wspólnych praktycznych zajęć rodziców z dziećmi.
 • Trening będzie dotyczył  kwestii związanych z tematyką wypalenia zawodowego w tym radzenia sobie ze stresem i sposobami relaksacji dla grupy rodzin zastępczych.
 • Zajęcia dla dzieci będą odbywały się równolegle do zajęć opiekunów/ rodziców zastępczych

VII CEL :

Celem wyjazdowego treningu jest integracja oraz wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicami, dziećmi biologicznymi i dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej połączona ze szkoleniem w zakresie wypalanie zawodowego oraz kursu pierwszej pomocy.

Trening będzie okazją do wypracowania standardów dotyczących rozwoju rodzicielstwa zastępczego i współpracy na rzecz podniesienia jakości usług. Określone zostaną obciążenia i przeciążenia rodziców zastępczych oraz wypracowane sposoby wzmacniające podejście do pełnienia dalszej funkcji rodziny zastępczej i wspierania dzieci.

VIII REALIZACJA:

Weekend, tj. od piątku (wyjazd ok. 14.00), sobotę i niedzielę(powrót w godzinach wieczornych ok. godziny 20.00)

IX TERMIN:

Sierpień/wrzesień 2017 r.

X MIEJSCE:

Atrakcyjna miejscowość turystyczno-wypoczynkowa - w odległość od 50 do ok 100km  od Zabrza

XI ZAKWATEROWANIE:

 1. warsztaty winny być realizowane w komfortowym Ośrodku z  salami do realizacji zajęć oraz miejscem do spędzania wolnego czasu przez uczestników (uczestniczki) w ramach zajęć integracyjnych. Powinno też być zapewnione miejsce do zabaw i spędzania czasu dla dzieci. Ośrodek winien być ogrodzony.
 2. Ośrodek nie może być pensjonatem, kwaterą, gospodarstwem agroturystycznym itp.
 3. Zakwaterowanie powinno być zapewnione w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami, stałym dostępem do wody bieżącej.
 4. W przypadku rodzin wielodzietnych Zamawiający przewiduje możliwość dostawki.
 5. Pokoje i łazienki muszą być utrzymywane w stałej czystości, bez wilgoci, zagrzybienia i brudu.
 6. Dzieci uczestników (uczestniczek) warsztatów będą miały zapewnione zakwaterowanie wraz z rodzicami. Rodziny wielodzietne powinny zostać zakwaterowane razem lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, w pokojach obok siebie.
 7. Dodatkowo pokoje muszą być wyposażone w szafy na ubrania, komplet ręczników (kąpielowy i podręczny).
 8. Dla koordynatora ze strony zamawiającego należy zapewnić osobny, 1 – osobowy pokój.

XII KADRA ZAPEWNIANA PRZEZ WYKONAWCĘ: 

 1. TRENER/SZKOLENIOWIEC – 1 osoba dla grupy osób dorosłych tj. rodziców.

W/w osoba przeprowadzać będzie aktywne warsztaty dotyczącego wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych. Winna umożliwić rodzicom czynny udział w warsztatach poprzez zadawanie pytań, wzajemne wsparcie i ciekawe prowadzenie warsztatów.

WYMAGANIA:

1) wykształcenie wyższe na kierunku socjologia, psychologia, pedagogika, coaching i pokrewne.

2) staż zawodowy min.5 lat  w pracy związanej z tematyką szkolenia bądź pokrewnymi.

3) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych, treningów, superwizji, konsultacji również z podanego tematu -  min. 100 godzin.

4) doświadczenie w pracy lub współpracy z organizatorem pieczy zastępczej, znający specyfikę pracy rodzin zastępczych w tym zastępczych zawodowych będzie dodatkowo oceniane.

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PKT 4 BĘDZIE DODATKOWO OCENIANE

2. SZKOLENIOWIEC W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY minimum 5 osób, w tym 4 osoby do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla rodziców i dzieci(ok.7 roku życia i więcej) oraz 1 osoba do przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla dorosłych.

WYMAGANIA:

1) wykształcenie:  obowiązują przepisy art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), które stanowią, że szkolenia te powinny być przeprowadzane z udziałem:

a) lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

b) pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

c) ratowników medycznych,

oraz

d) nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

2) Staż zawodowy min. 5 lat - aby móc prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy należy mieć doświadczenie  w praktycznym udzielaniu pierwszej pomocy.

3) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy - min. 50 godzin.

3. OPIEKUNKI w ilości :  2 dla grupy najmłodszej uczestników w przedziale wiekowym (0-3)

WYMAGANIA:

minimum 2 letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi.

W/w osoby winny oprócz sprawowania opieki organizować czas dzieciom poprzez zabawy, czytanie, spacer oraz aktywny udział w opiece oraz rozwój zainteresowań.

4. TRENER/MOTYWATOR rozumiany jako OSOBA ROZWIJAJĄCA ZAINTERESOWANIA ORAZ ANIMATOR-  min. 4 osoby .

WYMAGANIA:

Trenerem może  być pedagog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi minimum 5 letnie oraz

osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie i ukończone kursy w zakresie animacji, kształcenia dzieci, pedagogiki itp. – kursów pozwalających na prowadzenie m.in. zajęć plastycznych, sportowych, tanecznych.

Zamawiający dopuszcza 2 trenerów motywatorów oraz 2 animatorów.

KOORDYNATOR/ORGANIZATOR SZKOLENIA: minimum 1 osoba

WYMAGANIA:

Minimum 3 – letnie doświadczenie w zakresie organizacji i koordynacji grupowych wyjazdów

XIII WARUNKI SZKOLENIOWE, OPIEKA NAD DZIEĆMI

SALA/E SZKOLENIOWA/E - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażenia dydaktycznego, odpowiadającego obowiązującemu stanowi prawnemu i poziomowi techniki oraz do udostępnienia uczestnikom (uczestniczkom) wszelkich materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Sala  powinna spełniać określone warunki tj.:

a)            być przystosowana pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia szkolenia, zgodnie z właściwymi przepisami,

b)           posiadać dostęp do źródeł prądu,

c)            posiadać oświetlenie umożliwiające bezpieczne dla wzroku czytanie, z dostępem do światła dziennego,

d)           posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed promieniowaniem słonecznym zapewniające komfort uczestnictwa i prowadzenie zajęć,

e)           posiadać odpowiednie oprzyrządowanie techniczne tj. tablicę flipchart wraz z kompletem mazaków, aparaturę audiowizualną, rzutnik,

f)            powinna być ogrzewana przy spadku temperatury na zewnątrz poniżej 10 C,

g)            nie może znajdować się w piwnicy, suterenie, na poddaszu,

4.            W budynku w pobliżu sali dydaktycznej musi być zapewniony dostęp do WC i urządzeń sanitarnych. Wykonawca zapewni utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których odbywać się będą zajęcia.

5.            Sala szkoleniowa, w której będą odbywać się zajęcia winna zostać oznakowana na czas prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć na wskazany przez niego adres e – mail. Przykładowo Wykonawca winien zamieścić informacje o finansowaniu zadania realizowanego w ramach projektu w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych (np. drzwi, tablice).

XIV OPIEKA NAD DZIEĆMI - Na czas nieobecności osób dorosłych (odbywających zajęcia  w ramach niniejszego zamówienia) będzie zapewniona opieka nad dziećmi.

Opieka winna być sprawowana w sposób dostosowany do wieku dzieci, w miarę jednolitych grupach wiekowych i sprawowana przez doświadczoną kadrę. Dzieci powinny mieć zapewnione dodatkowe atrakcje przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych (zabawy ruchowe na powietrzu, spacer, zajęcia plastyczne, ruchowe na terenie ośrodka). Zamawiający wymaga minimalnie 1 opiekunki na 5 dzieci. W sytuacji gdy liczba uczestniczących w wyjeździe dzieci w poszczególnych grupach nie przekroczy 3 dzieci istnieje możliwość połączenia grup za zgodą Zamawiającego oraz możliwość „rotacji” opiekunek pomiędzy grupami.

UWAGA:

Zajęcia, zakwaterowanie dla dzieci muszą  być zapewnione w ramach jednego obiektu.

XV CZAS WOLNY - ZAJĘCIA INTEGRACYJNE -GRILL

1 wieczór integracyjny, regionalne jedzenie, ognisko/grill, zabawy i konkursy w drugim dniu pobytu. Trwające minimum 2 godziny. Organizacja grilla/ogniska ma zapewnić rodziną zabawę, integrację, udział we wspólnych zabawach rodzinnych( min. 3), a także konsumpcje zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku.
XVI TRANSPORT:

Wykonawca zapewni dojazd z miejsca zamieszkania i powrót do miejsca zamieszkania na wcześniej umówione miejsce zbiórki, z którego nastąpi wyjazd (wyjazd nastąpi w piątek w godzinach popołudniowych – przyjazd na miejsce przed kolacją; powrót do Zabrza powinien nastąpić w niedzielę w godzinach wieczornych – wyjazd po obiedzie), autokarem,  wyposażonym w odpowiednią do ilości grupy wyjazdowej liczbę miejsc siedzących oraz dostosowanym do przewozu małych dzieci

(pasy biodrowe)

Wszyscy uczestnicy mieszkają na terenie miasta Zabrze.

XVII WYŻYWIENIE:

 1. Śniadanie(ilość 2) w formie szwedzkiego stołu np. ( pieczywo jasne, ciemne, jajka, dżemy, wędliny-różne rodzaje, sery, jogurty, kiełbaski na ciepło, jajecznica, warzywa i owoce sezonowe, ciepłe napoje, płatki kukurydziane, czekoladowe inne, mleko ciepłe i zimne),
 2. obiad ( ilość 2 )- dwudaniowy  plus deser składający się z zupy ok. 500ml na osobę, sztuka mięsa ok.200g, ziemniaki (frytki, ryż itp.) oraz sałatki (surówki), napoje (sok, kompot, woda) oraz deser (budyń lub drożdżówka lub lody lub ciasto itp.),
 3. kolacja(ilość 1) - na ciepło  parówki, naleśniki, jajecznica, racuchy, pierogi, itp.  z pieczywem i napojami gorącymi oraz dodatkami typu pomidor, ogórek kiszony, zielony, papryka, pieczarki zróżnicowane wędliny, sery, masło, świeże owoce
 4. GRILL( ilość 1) - w drugim dniu pobytu. Wykonawca nie zapewnia kolacji, zamiast tego serwuje kiełbasę z grilla ok. 200gr. na osobę, pieczywo jasne i ciemne , napoje (soki, woda) i inne dodatki typu ogórek, smalec itp., a także musztardę i keczup,regionalne przysmaki, kawa, herbata,soki, woda
 5. suchy prowiant w dniu wyjazdu dla dorosłych i dzieci tj. bułka z serem, szynką, pomidorem lub ogórkiem, owoc, napój ze słomką dla dzieci, dla dorosłych 0,5l dobrej jakości wody niegazowanej mineralnej,
 6. drobny poczęstunek -  stały dostęp do  kawy i herbaty dobrej jakości oraz  kruche ciastka, paluszki, krakersy itp. wyłożone na stołach ze stałym dostępem w trakcie przerw między zajęciami oraz drobnego poczęstunku oraz napoi (np. soków) dla dzieci, owoce na stołach ze stałym dostępem ( jabłko, banan, winogrono, owoce sezonowe)
 7. Woda mineralna gazowana i niegazowana w ilości łącznej na cały okres pobytu :  1,5 l dziennie na każdą osobę dorosłą i dziecko.
 8. Dzieci w grupie wiekowej 0-7 będą miały zapewnione ½ porcji

XVIII OPŁATY DODATKOWE:

Wykonawca zapewni:

1. ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika (uczestniczki) oraz dzieci podczas trwania całych warsztatów na kwotę 10 000,00 zł/1 osobę,

3. opłata klimatyczna – Wykonawca uwzględni w cenie oferty opłatę klimatyczną dla wszystkich uczestników biorących udział w wyjeździe (jeśli jej naliczanie związane jest z miejscem pobytu),

4. Opłaty drogowe i parkingowe

5. Wszystkie wymienione powyżej opłaty należy uwzględnić w cenie oferty.

XIX MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wszelkich materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów  oraz przekazania jednego dodatkowego egzemplarza materiałów szkoleniowych do dokumentacji projektu.

Materiały szkoleniowe zostaną wydane uczestnikom (uczestniczkom) na własność. Zawierać będą materiały w formie papierowej, złożone  w oddzielne komplety – (w teczce z gumką) oraz z długopisem typu zenit, a także notatnikiem A-4 ok.50 stronnicowym

Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie jest w stanie dokładnie sprecyzować ilości uczestników (uczestniczek) warsztatów. Wykonawca winien dokonać kalkulacji zgodnie z podanymi ramami ilościowymi uczestników (uczestniczek (dotyczy to także liczby potrzebnych trenerów).

XX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

1. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie:

a)    przedstawionego przez wykonawcę wykazu minimum 2 wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej  o minimalnej wartości: 10 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – załącznik nr 4 do zapytania.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy.

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA.

Pod pojęciem usług o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej Zamawiający rozumie usługi zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które w swym programie miały zajęcia-warsztaty dla rodziców lub dzieci organizowane w formie wyjazdowej.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie:

b)   przedstawionego przez wykonawcę wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór stanowi załącznik nr 5.

Zamawiający uzna warunek za spełnionyjeżeli Wykonawca zapewni niżej wymienioną kadrę:

1.   TRENER/SZKOLENIOWIEC – 1 osoba dla grupy osób dorosłych tj. rodziców.

W/w osoba przeprowadzać będzie aktywne warsztaty dotyczącego wypalenia zawodowego dla rodzin zastępczych. Winna umożliwić rodzicom czynny udział w warsztatach poprzez zadawanie pytań, wzajemne wsparcie i ciekawe prowadzenie warsztatów.

WYMAGANIA:

1) wykształcenie wyższe na kierunku socjologia, psychologia, pedagogika, coaching i pokrewne.

2) staż zawodowy min.5 lat  w pracy związanej z tematyką szkolenia bądź pokrewnymi.

3) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych, treningów, superwizji, konsultacji również z tematu będącego przedmiotem zamówienia -  min. 100 godzin.

4) doświadczenie w pracy lub współpracy z organizatorem pieczy zastępczej, znający specyfikę pracy rodzin zastępczych w tym zastępczych zawodowych będzie dodatkowo oceniane.

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PKT 4 BĘDZIE DODATKOWO OCENIANE.

2. SZKOLENIOWIEC W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY minimum 5 osób, w tym 4 osoby do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla rodziców i dzieci(ok.7 roku życia i więcej) oraz 1 osoba do przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla dorosłych.

WYMAGANIA:

1) wykształcenie:  obowiązują przepisy art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.), które stanowią, że szkolenia te powinny być przeprowadzane z udziałem:

a) lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

b) pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

c) ratowników medycznych,

oraz

d) nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

2) Staż zawodowy min. 5 lat - aby móc prowadzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy należy mieć doświadczenie  w praktycznym udzielaniu pierwszej pomocy.

3) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy - min. 50 godzin.

3. OPIEKUNKI w ilości :  2 dla grupy najmłodszej uczestników w przedziale wiekowym (0-3)

WYMAGANIA:

minimum 2 letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi.

W/w osoby winny oprócz sprawowania opieki organizować czas dzieciom poprzez zabawy, czytanie, spacer oraz aktywny udział w opiece oraz rozwój zainteresowań.

4. TRENER/MOTYWATOR rozumiany jako OSOBA ROZWIJAJĄCA ZAINTERESOWANIA ORAZ ANIMATOR-  min. 4 osoby .

WYMAGANIA:

Trenerem może  być pedagog posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi minimum 5 letnie oraz

osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie i ukończone kursy w zakresie animacji, kształcenia dzieci, pedagogiki itp. – kursów pozwalających na prowadzenie m.in. zajęć plastycznych, sportowych, taneczne.

Zamawiający dopuszcza 2 trenerów motywatorów oraz 2 animatorów.

5. KOORDYNATOR/ORGANIZATOR SZKOLENIA: minimum 1 osoba

WYMAGANIA:

Minimum 3 – letnie doświadczenie w zakresie organizacji i koordynacji grupowych wyjazdów

UWAGA : Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenia oraz kompetencje osób wyszczególnionych w załączniku nr 5 do zapytania i przeznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Z dokumentów musi jasno wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu oraz liczba godzin i lat doświadczenia.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów do zapytania potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

XXI. INFORMACJE O WSZYSTKICH DOKUMENTACH i OŚWIADCZENIACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W OFERTACH ORAZ FORMIE W JAKIEJ MAJĄ BYĆ SKŁADANE

1)      Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1

2)      Wykaz minimum 2 wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej  o minimalnej wartości: 10 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – załącznik nr 4 do zapytania.

3)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia zawodowe – załącznik nr 5,

4)      Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).

5)      Dokument potwierdzający należyte wykonanie usług, tzw. list referencyjny lub inny dokument z którego wynika, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (dotyczy załącznika nr 4).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości potwierdzenia dokumentem należytego wykonania usługi oraz kserokopię faktury, lub innego dokumentu potwierdzającego, że usługa została zrealizowana należycie.  

6)Proponowany harmonogram zajęć dla uczestników szkolenia z podziałem na godziny i poszczególne dni oraz tematykę jako załącznik nr 6

7) Proponowany harmonogram zajęć dla dzieci z podziałem na godziny i poszczególne dni oraz tematykę zajęć/atrakcji w ramach grup dziecięcych jako załącznik nr 7

8) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu                        i zawarcia umowy – dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

9)Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10)Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

11)Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

XXII        INFORMACJE DODATKOWE:

1)      Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.                           O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

3)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronach internetowych wskazanych               w niniejszym ogłoszeniu.

4)      Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów, uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy.

5)      Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.

6)      Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących składników cenotwórczych oferty w przypadku gdy cena oferty wzbudzi wątpliwości Zamawiającego. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

7)      Wykonawca może przesłać wyjaśnienia oraz uzupełnić brakujące dokumenty drogą mailową. Wskazane dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów                 w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.                  

8)      Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:

a)      wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia będą niewystarczające,

b)      wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

c)       treść oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia,

d)      oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

e)      oferta zwiera rażąco niską cenę,

f)       wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

g)      wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9)      Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10)   Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

11)   W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji Zamawiającego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. 3 – go Maja 16; 41 – 800 Zabrze

e-mail: zamowienia@mopr.zabrze.pl, fax: (32) 277-78-75.

 1. Zawiadomienia (o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania, itp.), informacje, zapytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej, mailem lub faksem na w/w adresy.
 2. W przypadku przesyłania zawiadomień, informacji, zapytań mailem Zamawiający wymaga aby wskazane dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.
 3. Z uwagi na dopuszczenie przesyłania informacji drogą mailową i pisemną domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego w/w sposób na wskazany w formularzu oferty adres mailowy lub fax zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił zapoznanie się z treścią pisma.
 4. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:

-Izabela Fojcik-Radomska– w zakresie przedmiotu zamówienia 32 271 30 05 wew.61

-Aleksandra Szot – w zakresie przedmiotu zamówienia 32 277 78 32

-Katarzyna Janota-Kowalczyk  – w zakresie postępowania 32 277 78 68

XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą obejmuje maksymalnie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XXV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

2. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zbliżone co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego  tzn. będą zawierały wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość poszerzenia treści załączników o dodatkowe informacje nie wymagane przez Zamawiającego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 4. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w w treści zapytania. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

„Wyjazdowy trening z wypalenia zawodowego, stresu i relaksacji dla grupy rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi i umieszczonymi w pieczy będącymi uczestnikami  Projektu „Uwierz w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nie otwierać przed dniem 27.06.2017 r.  godzina 10:15

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  ul. 3 – go Maja 16  41-800 Zabrze.

 1. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się           z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
 2. W przypadku możliwości składania ofert drogą mailową wymagane jest aby formularz oferty i wszystkie dołączone dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty                    z dopiskiem ZMIANA.

11. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

13. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1.

14. Podana cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

15. Cena oferowana musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).

16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.

17. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

18. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w ogłoszeniu. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem wykonawcy                          i skutkuje odrzuceniem lub stwierdzeniem nieważności oferty.

XXVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie MOPR (Kancelaria pokój nr 014, parter, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze) do dnia 27.06.2017 r. - godz. 10.00. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert w formie mailowej.
 2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem określonym w ogłoszeniu ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w kancelarii na swój wniosek pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz               z numerem jaki został nadany ofercie oraz datą i godziną wpływu oferty.
  1. Miejsce otwarcia ofert: siedziba MOPR, 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 16, pokój nr 218, II piętro.
  2. Termin otwarcia ofert: 27.06.2017 r. - godz. 10.15.
  3. Otwarcie ofert jest jawne.
  4. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

XXVII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

3. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1.

4. Oceniając ofertę Zamawiający weźmie pod uwagę :

Cenę oferty                                                     60 %

Dodatkowe doświadczenie                       40%

5. Wartość oferty obliczamy w następujący sposób:

 

a) Cena - waga 60 %

C min   

C =     ---------  x 60

Co

Cmin – cena najniższa – biorąc pod uwagę ceny wszystkich otrzymanych ofert,

Co – cena oferowana,

C – cena

60 – waga kryterium

b) Dodatkowe doświadczenie – waga 30.

 

                 b) Doświadczenie trenera

 

Db   

D =     ---------  x 30 %

Dn

 

D – doświadczenie trenera

Db - suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenia wykonawcy

Dn - suma punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie wykonawcy posiadającego największą liczbę punktów

30 % – waga kryterium

Doświadczenie trenera oceniane będzie na podstawie doświadczenia w pracy lub współpracy z organizatorem pieczy zastępczej.

Zamawiający będzie brał pod uwagę doświadczenie trenera o którym mowa w zapytaniu .

W związku z powyższym Zamawiający dokona oceny doświadczenia w następujący sposób:

- doświadczenie w  pracy lub współpracy z organizatorem pieczy zastępczej 1 – 3 lata– 10 pkt;

- doświadczenie w  pracy lub współpracy z organizatorem pieczy zastępczej 4 – 6 lat– 20 pkt;

- doświadczenie w  pracy lub współpracy z organizatorem pieczy zastępczej 7 – 10 lat– 30 pkt;

- UWAGA :

Punkty przyznane w kryterium doświadczenie będą oceniane na podstawie załącznika nr 1 do zapytania, a osoba której doświadczenie będzie oceniane musi być tym samym trenerem co wyszczególniony w załączniku nr 5 do zapytania.

Na potwierdzenie doświadczenia należy dołączyć dokumenty o których mowa w Rozdziale XX, XXI zapytania.

c) Aspekty społeczne - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia – waga 20%.

Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną – osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

 

W przypadku kryterium aspekty społeczne oferta otrzyma  następującą liczbę punktów:

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

 

Liczba punktów

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu przy wykonywaniu zamówienia co najmniej dwóch osób niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę

30 pkt

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu przy wykonywaniu zamówienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnych na podstawie umowy o pracę

15 pkt

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o nie zatrudnieniu przy wykonywaniu zamówienia osób niepełnosprawnych.

 

0 pkt

Uwaga:

W przypadku kiedy wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jedne kwadrat w formularzu oferty  w części dotyczącej kryterium „Aspekty społeczne” pkt D formularza oferty ( zał. nr 1) Zamawiający przyjmie, że wykonawca przy wykonywaniu zamówienia nie zatrudni osób niepełnosprawnych a w kryterium aspekty społeczne wykonawca otrzyma 0 pkt.

 

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

 

Łączna ilość punktów oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ocenie ceny oraz doświadczenia.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                z obowiązującymi przepisami.

XXVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamawiający umieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia lub nieudzieleniu zamówienia.
 3. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zawarcia umowy telefonicznie.
  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać     z dokumentów załączonych do oferty.
  3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz ogłoszenia w szczególności:

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia publicznego;

b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między Wykonawcami występującymi wspólnie,

c) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorstw.

XXIX ISTOTNE  DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załącznik nr 3.

XXX OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:

a)      zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy

b)      zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy

c)       zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych

d)      zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego

e)      zmiana miejsca realizacji treningu- na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego ;

f)       zmiana limitów osób – uczestników, dzieci

g)      zmiana kadry uczestniczącej w realizacji zamówienia, na spełniającą minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym,

h)      wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu

i)         w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT

j)        zmiana dni prowadzenia treningu

k)      zmiana formy usługi cateringowej- restauracyjnej

l)        zmiana formy i czasu prowadzenia treningu.

m)    zmiana sposobu rozliczenia

n)      zmiana harmonogramu wyjazdu

 • o)      zmiana grup dzieci

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian

XXXI ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

zamowienia@mopr.zabrze.pl   www.mopr.zabrze.magistrat.pl. (zakładka pomoc społeczna/mopr/ zamówienia publiczne do 30.000 euro);  www.mopr.zabrze.pl

XXXIV INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walucie inne

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się