MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

Zapytanie ofertowe

07.02.2018

Zabrze, dnia 7.02.2018 r.

                                              

ADM.261.43.2018.AP

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w tym dla:

1.   Pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – część I zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5A do zapytania.

2.   Pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej – część II zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5B do zapytania.

3.   Pracowników środowiskowych – część III zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5C do zapytania

4.   Kierowników komórek organizacyjnych MOPR – część IV zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5D do zapytania.

5.   Pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych– część V zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5E do zapytania.

6. Pracowników Zespołu Asystentów Rodzin – część VI w załączniku nr 5F do zapytania

CPV : 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

II DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Każdy wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z wybranych części postępowania.
 2. Przewidziany termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 30.12.2018 r.
 3. Miejsce realizacji:  sala na terenie miasta Zabrze w ramach pomieszczeń dostępnych w MOPR. Salę zapewnia Zamawiający.
 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury VAT/rachunki zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną usługą.
 5. Prosimy o podanie całkowitej ceny usługi brutto zgodnie z formularzem 1a lub 1b stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.
 6. Wartość usługi określona w ofercie powinna zawierać wszystkie ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny podatek. W przypadku powstania obowiązku opłacania składek Zamawiający wypłaci kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o wartość tych składek.
  1. Szczegółowy zakres wymagań zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – osobno do każdej części postępowania (załączniki 5A – 5F).

III            INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA :

 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych              z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych                     o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie na stronie internetowej BIP.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść zapytania lub przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie do BIP.
 5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres osoby prowadzącej sprawę, podany w zapytaniu.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.    
 7. Ofertę należy złożyć na adres podany w zapytaniu.
 8. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
 9. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:

„Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” z podziałem na 6 części

 - dotyczy części………..postępowania

Nie otwierać przed dniem 15.02.2018 r. godzina 09:15
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. 3 – go Maja 16, 41-800 Zabrze.

 

 1. 10.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą mailową. Ofertę należy przesłać w formie skanu na adres: zamowienia@mopr.zabrze.pl
 2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia.
 5. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a lub 1b.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może:

a)      wprowadzić zmiany do złożonej oferty;

b)      wycofać ofertę.

O w/w działaniach Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego. Informacja ta musi być złożona wg tych samych warunków, co oferta.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Wykonawcy, zaś kopie dokumentów winne być podpisane „za zgodność z oryginałem”.
 2. 17.  Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert.

 

Oceniając ofertę Zamawiający weźmie pod uwagę :

a)      Cenę oferty       60 %

b)      Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia    40 %


Wartość oferty obliczamy w następujący sposób:

 

DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I, II, IV, V, VI

a) Cena - waga 60 %

C min   

C =     ---------  x 60

Co

Cmin – cena najniższa – biorąc pod uwagę ceny wszystkich otrzymanych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Co – cena oferowana,

C – cena

60      – waga kryterium

 

b) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 40%

 

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia oceniane będzie na podstawie liczby godzin przeprowadzonych superwizji w okresie ostatnich 3 lat. Liczba superwizji musi być wykazana w załączniku nr 2a oraz w pkt B formularza oferty (załącznik nr 1a).  W przypadku realizacji superwizji na rzecz MOPR w Zabrzu również należy je wykazać w załączniku nr 2a.

 

W związku z powyższym Zamawiający dokona oceny w następujący sposób:

- doświadczenie 0 – 50 godzin przeprowadzonych superwizji  –  0 pkt

- doświadczenie od 51 do 100 godzin przeprowadzonych superwizji  – 10 pkt

- doświadczenie od 101 do 150 godzin przeprowadzonych superwizji  – 20 pkt

- doświadczenie od 151 do 200 godzin przeprowadzonych superwizji  – 30 pkt

- doświadczenie powyżej 200 godzin przeprowadzonych superwizji  – 40 pkt

 

Łączna ilość punktów oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ocenie ceny, doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

 

DLA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA III

 

a) Cena - waga 60 %

C min   

C =     ---------  x 60

Co

Cmin – cena najniższa – biorąc pod uwagę ceny wszystkich otrzymanych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Co – cena oferowana,

C – cena

60 – waga kryterium

 

b) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – waga 40%

 

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia oceniane będzie na podstawie dodatkowego doświadczenia zawodowego – staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Liczba lat pracy musi być wykazana w pkt B formularza oferty (załącznik nr 1b) oraz w załączniku nr 2b. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokona oceny w następujący sposób:

- doświadczenie 5 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego–  0 pkt

- doświadczenie 6 - 7 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego – 10 pkt

- doświadczenie 8 - 9 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego – 20 pkt

- doświadczenie 10 - 11 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego – 30 pkt

- doświadczenie powyżej 11 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego – 40 pkt

 

Łączna ilość punktów oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ocenie ceny, doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

 

 

 1. Zamawiający dokona poprawek w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
 2. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia.
 3. Zamawiający wykluczy wykonawcę który:

a)      nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

b)      nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

c)       nie dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)      wyrządził szkodę nie wykonując albo nienależycie wykonując w istotnym stopniu wcześniejszej umowy w sprawie  zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

e)      w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;

f)       naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

 1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy:

a)      wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie,

b)      wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

c)       treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania,

d)      oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

e)      oferta zwiera rażąco niską cenę,

f)       wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

g)      wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
 3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie określać, co najmniej:

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę pisemnie (mail).
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
 6. 30.  Termin składania ofert 15.02.2018 r. godz. 9.00
 7. 31.  Termin otwarcia ofert 15.02.2018  godz. 09:15
 8. Osoby upoważnione do kontaktów:
 9. Agnieszka Polak – w zakresie zamówień publicznych
 10. Tel. 032 277 78 68, kom. 603 607 383
 11. W zakresie poszczególnych części postępowania – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

a)      Część 1 – Danuta Pajor Kierownik ds. Pieczy Zastępczej, tel. 32 271 64 31

b)      Część 2 – Małgorzata Mirus – Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej, tel. 32 278 56 70

c)       Część 3 – Jacek Pankiewicz – Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej, tel. 32 277 78 01

d)      Część 4 – Jacek Pankiewicz – Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej, tel. 32 277 78 01

e)      Część 5 – Sylwia Krzemień -  Kierownik Zespołu Świetlic MOPR, tel. 609 601 036

f)       Część 6 - Emilia Kroszka - Gonska – Kierownik Zespołu Asysty Rodzinnej, tel. 669 943 777. 

 1. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu tj.:

 1. 1.         Nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania:

a)    Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia,

b)   Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy              o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może wyeliminować w inny sposób niż wykluczenie  wykonawcy z udziału w postępowaniu,

c)    Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę  w sprawie  zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania,

 1. 2.         Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności:

a)      Posiadają wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie określone w załączniku nr 5A-5F w zależności od części postępowania którego dotyczą

LUB

b)      Dysponują osobami, które posiadają wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia określone w pkt IV ppkt 2a i osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy wykonawca nie będzie sam realizował zamówienia).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w/w zakresie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr  4 do zapytania

 

V WYKAZ OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

 1. Załącznik nr 1a – Formularz oferty dla części I, II, IV, V, VI
 2. Załącznik nr 1b – Formularz oferty dla części III
 3. Załącznik nr 2a – wykaz godzin przeprowadzonych superwizji
 4. Załącznik nr 2b – staż pracy zawodowej
 5. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia osoby wyznaczonej do prowadzenia superwizji.

VI INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamawiający umieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia lub nieudzieleniu zamówienia.
  1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz ogłoszenia w szczególności:

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia publicznego; (jeżeli dotyczy)

b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między Wykonawcami występującymi wspólnie, (jeżeli dotyczy)

c) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorstw (jeżeli dotyczy)

d) kserokopii dokumentów potwierdzających wykazane w załączniku nr 2a i 2b doświadczenie osoby wyznaczonej do przeprowadzenia superwizji  (realizacji zamówienia) – na żądanie zamawiającego.

XIII ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

zamowienia@mopr.zabrze.pl   www.mopr.zabrze.magistrat.pl. (zakładka pomoc społeczna/mopr/ zamówienia publiczne do 30.000 euro);  www.mopr.zabrze.pl

XIV INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walucie innej niż PLN.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się