MOPR Zabrze » Przetargi » Przetargi - szczegóły

Ogłoszenie

09.03.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                          (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)

 

 

ADM.260.01.2018.KJK

Nr w rejestrze zamówień publicznych

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 - go Maja 16

 

Rodzaj zamówienia:

Usługa

 

Nazwa zamówienia:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu

„ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Dla osi priorytetowej : IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Projekty OPS i PCPR

 

 

MERYTORYCZNIE                                                                                         ZATWIERDZAM

 

 

 

Zabrze, dn. 09.03.2018 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy : 32 277 78 68; kom. 603 607 383, fax (32) 277-78-75

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl (zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „pzp” – art. 138o

I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138 o ust. 2-4 ww. ustawy oraz przepisy Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu wprowadzonego zarządzeniem nr 0211/80/2017 z dnia 01.12.2017 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

W kursie weźmie udział od  18 do 30 uczestników (uczestniczek) projektu.

CPV:      80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

               55300000-3  usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia   

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zamierza zrealizować kurs w terminie od kwietnia 2018 do 30.11.2018 r. Wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązuje się rozpocząć kurs w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na :

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – załącznik nr 1 B

2) Spełniają warunki  udziału w postępowaniu w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni wskazany warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada aktualny na dzień składania ofert wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowej. Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca posiada aktualny na 2018 r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. W przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia upłynie termin ważności wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wpis na dalszy okres, w przeciwnym razie Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1)      wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy, w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi o tematyce będącej przedmiotem zamówienia lub podobnej  o wartości minimum 15 000 zł brutto każda - załącznik nr 4,

2)      nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, tj. wykażą  brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w Rozdziale V ogłoszenia o zamówieniu – załącznik nr 5

3)      dysponują salą, sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zamówienia (oświadczenie wykonawcy) tj.  wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniem dostosowanym do potrzeb kursu, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kursu, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz koniecznym sprzętem – niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. – załącznik nr 6,

4)      dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która posiada kwalifikacje i doświadczenie do przeprowadzenia kursu objętego przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła( rozpoczęła i zakończyła) co najmniej 1 grupowy kurs obsługi wózka jezdniowego – załącznik nr 7

Przez kurs grupowy Zamawiający rozumie kurs dla grupy co najmniej 5 – osobowej.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie innego podmiotu powinno zawierać potwierdzenie uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

V  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – oświadczenie dotyczące wykluczenia stanowi załącznik nr 5do zapytania.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

VI WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ INFORMACJA O FORMIE W JAKIEJ MAJĄ BYĆ SKŁADANE

1)      Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1

2)      Preliminarz kosztów – załącznik nr 1 A

3)      Oświadczenie o braku powiązańkapitałowych lub osobowych – załącznik nr 1B

4)      Wykaz minimum 2 usług o tematyce będącej przedmiotem postępowania lub podobnej wykonywanych należycie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane o minimalnej wartości 15 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług Wykonawca musizłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie tzw. list referencyjny lub inny dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4

UWAGA – NALEŻY WYKAZAĆ MINIMUM 2 USŁUGI O PODANEJ WARTOŚCI KAŻDA.

Pod pojęciem jednej usługi Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną na podstawie odrębnej umowy na rzecz innych instytucji. W przypadku realizacji usługi na podstawie jednej umowy ale z podziałem na grupy, należy wykazać jedną usługę. Nie dotyczy kursów przeprowadzonych na rzecz klientów indywidualnych.

Pod pojęciem  usług o tematyce podobnej Zamawiający rozumie usługi, których przedmiotem były szkolenia/kursy zawodowe na wózki jezdniowe i bezpieczną wymianę butli

5)      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 5,

6)      Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania salą, sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zamówienia – załącznik nr 6,

7)      Oświadczenie o Podwykonawcach – załącznik 6A

8)      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7,

9)      Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub kserokopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy)

10)   Dokument potwierdzający należyte wykonanie usług, tzw. list referencyjny lub inny dokument z którego wynika, iż usługa została wykonana należycie. Z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (dotyczy załącznika nr 4).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów należy dołączyć oświadczenie wykonawcy oraz kserokopię faktury, umowy lub innego dokumentu potwierdzającego, ze usługa faktycznie została zrealizowana.

11)   W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich  w postępowaniu                        i zawarcia umowy – dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

12)   Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

13)    Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

14)   Oświadczenia  i  dokumenty  sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

15)   Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający w/w dokument może pobrać.

16)   Wpis do rejestr instytucji szkoleniowych lub nr wpisu do rejestru, który należy wpisać w formularzu – załącznik nr 1

VII INFORMACJE DODATKOWE:

1)      Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.                           O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w bazie konkurencyjności jeśli charakter zmiany tego wymaga, a także informuje wykonawców, którzy ubiegają się o zamówienie o zmianach istotnych.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert. O wszelkich zmianach Zamawiający będzie informował poprzez zamieszczenie informacji na stronach internetowych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu oraz w bazie konkurencyjności.

3)      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronach internetowych wskazanych               w niniejszym ogłoszeniu oraz w bazie konkurencyjności.

4)      Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów, uzupełnienia brakujących dokumentów lub dokumentów zawierających błędy.

5)      Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.

6)      Zamawiający może w wyznaczonym terminie wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących składników cenotwórczych oferty w przypadku gdy cena oferty wzbudzi wątpliwości Zamawiającego. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

7)      Wykonawca może przesłać wyjaśnienia oraz uzupełnić brakujące dokumenty drogą mailową. Wskazane dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów                 w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.                  

8)      Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy:

a)      wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożone wyjaśnienia będą niewystarczające,

b)      wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,

c)       treść oferty jest niezgodna z treścią ogłoszenia,

d)      oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,

e)      oferta zwiera rażąco niską cenę,

f)       wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

g)      wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9)      Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10)   Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie w przypadku:

a)      braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

b)      braku wykonawców niepodlegających wykluczeniu,

c)       nieprzyznania środków finansowych na realizację zamówienia,

d)      braku zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia do kwoty najniższej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

e)      zaistnienia sytuacji, której zamawiający nie był w stanie przewidzieć w dniu ogłoszenia postępowania, a która utrudnia udzielenie zamówienia.

11)   W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji Zamawiającego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. 3 – go Maja 16; 41 – 800 Zabrze

e-mail: zamowienia@mopr.zabrze.pl, fax: (32) 277-78-75.

 1. Zawiadomienia (o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, unieważnieniu postępowania, itp.), informacje, zapytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej, mailem lub faksem na w/w adresy.
 2. W przypadku przesyłania zawiadomień, informacji, zapytań mailem Zamawiający wymaga aby wskazane dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.
 3. Z uwagi na dopuszczenie przesyłania informacji drogą mailową i pisemną domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego w/w sposób na wskazany w formularzu oferty adres mailowy lub fax zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił zapoznanie się z treścią pisma.
 4. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Magdalena Dyrda, Joanna Walczak– w zakresie przedmiotu zamówienia kom. 695 960 014

- Katarzyna Janota-Kowalczyk  – w zakresie postępowania 32 277 78 68

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą obejmuje maksymalnie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1

2. Wyliczenie ceny oferty nastąpi na podstawie preliminarza kosztów kursu, stanowiącego załącznik nr 1A do zapytania ofertowego.

3. Cena określona w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty, w tym koszty badań, przeprowadzenia egzaminu państwowego, koszty transportu, catering.

4. Wykonawca określi wartość oferty – cenę, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie usługi – poprzez wskazanie w ofercie cenowej:

a) ceny netto, stawki podatku VAT i ceny brutto za jednego uczestnika danego kursu;

b) wartość netto oferty i wartość brutto oferty – iloczyn ceny netto i brutto za jednego uczestnika danego kursu oraz przewidywanej liczby uczestników danego kursu.

5. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zbliżone co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego  tzn. będą zawierały wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość poszerzenia treści załączników o dodatkowe informacje nie wymagane przez Zamawiającego.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

8. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

9. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV, V oraz inne wymienione w treści ogłoszenia. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniem:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursu obsługi wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Nie otwierać przed dniem 19.03.2018 r.  godzina 8:15

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  ul. 3 – go Maja 16  41-800 Zabrze.

12. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się           z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

13. W przypadku możliwości składania ofert drogą mailową wymagane jest aby formularz oferty i wszystkie dołączone dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA.

15. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

17. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

18. Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1.

19. Podana cena oferowana musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia

20. Cena oferowana musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).

21. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby upoważnionej do złożenia oferty.

22. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

23. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w ogłoszeniu

24. Niedostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem wykonawcy                          i skutkuje odrzuceniem lub stwierdzeniem nieważności oferty.

XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie MOPR (Kancelaria pokój nr 014, parter, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze) do dnia 19.03.2018 r. - godz. 8.00. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w formie mailowej.
 2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem określonym w ogłoszeniu ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w kancelarii na swój wniosek pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz               z numerem jaki został nadany ofercie oraz datą i godziną wpływu oferty.
  1. Miejsce otwarcia ofert: siedziba MOPR, 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 16, pokój nr 218, II piętro.
  2. Termin otwarcia ofert: 19.03.2018 r. - godz. 8.15.
  3. Otwarcie ofert jest jawne.
  4. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

3. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 i preliminarz kosztów – załącznik 1A

4. Oceniając ofertę Zamawiający weźmie pod uwagę :

Cenę oferty                                                     60 %

Miejsce realizacji kursu                                              40 %

5. Wartość oferty obliczamy w następujący sposób:

a) Cena - waga 60 %

C min   

C =     ---------  x 60 %

Co

Cmin – cena najniższa – biorąc pod uwagę ceny wszystkich otrzymanych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Co – cena oferowana

C – cena

60 – waga kryterium

b) Miejsce realizacji kursu – waga 40%.

 

                               Mo

M=     ---------  x 40

Mn

 

M – miejsce realizacji

Mo – suma punktów przyznana w kryterium miejsca realizacji kursu oferowanego przez wykonawcę

Mn – suma punktów przyznana w ramach kryterium miejsca realizacji kursu posiadającego największą liczbę punktów

40% - waga kryterium,

Zamawiający będzie brał pod uwagę miejsce realizacji kursu (część teoretyczna i praktyczna), w związku z powyższym Zamawiający dokona oceny w/w kryterium w następujący sposób:

- organizacja kursu (część teoretyczna i praktyczna) w odległości do 30 km od Zabrza – 20 pkt

- organizacja kursu (część teoretyczna i praktyczna) na terenie miasta Zabrze – 40 pkt

Łączna ilość punktów oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ocenie ceny oraz miejsca realizacji kursu.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie                z obowiązującymi przepisami.

XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamawiający umieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację  o udzieleniu zamówienia lub nieudzieleniu zamówienia.
 3. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zawarcia umowy telefonicznie lub mailowo.
  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać     z dokumentów załączonych do oferty.
  3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz ogłoszenia w szczególności:

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia publicznego;

b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między Wykonawcami występującymi wspólnie,

c) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorstw lub wskazanie bezpłatnego publikatora rejestru w celu jego pobrania.

XIV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawarte są w załącznik nr 3.

XV OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak:

a)      zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy

b)      zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy

c)       zmiana adresu siedziby jednej ze stron – z przyczyn zewnętrznych

d)      zmiana terminu realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego

e)      zmiana miejsca realizacji kursu - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego w ramach miejsca, za które wykonawca otrzymał liczbę punktów przyznanych ofercie,

f)       zmiana miejsca przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego

g)      zmiana limitów osób – uczestników,

h)      zmiana dni prowadzenia kursu,

i)        zmiana formy usług cateringowych,

j)        zmiana formy i czasu prowadzenia kursu,

k)      zmiana sposobu rozliczenia,

l)        wprowadzenie informacji dodatkowych związanych z nowymi wytycznymi w realizacji Projektu;

m)    w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT,

n)      zmiana lub wycofanie podwykonawcy – w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego

Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie

XVI ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

zamowienia@mopr.zabrze.pl   www.mopr.zabrze.magistrat.pl. (zakładka zamówienia publiczne), www.mopr.zabrze.pl

XVII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się w walucie innej niż złotówki (PLN).     

 

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się