MOPR Zabrze » Program „Dobry start” w pieczy zastępczej

Program „Dobry start” w pieczy zastępczej

Program „Dobry start” w pieczy zastępczej

Program rządowy „Dobry Start” ogłoszony w 2018r, obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie z programu przysługuje w wysokości 300 zł, raz w roku na dziecko lub osobę usamodzielnianą, uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Nową formę wsparcia otrzymuje się bez względu na dochód. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, , młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Wnioski, terminy i miejsce ich składania!

 

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek w formie papierowej składają bezpośrednio w Zespole ds. Pieczy Zastępczej w MOPR w Zabrzu ul. Wyzwolenia 7. Przyjmowanie wniosków papierowych dotyczących dzieci przebywających w pieczy zastępczej rozpocznie się 1 sierpnia. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  MOPR w Zabrzu będzie miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie. Wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Przyznanie świadczenia dobry nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania ww. wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia

 

Żądanie zwrotu świadczenia dobry start!

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

  • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
  • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
  • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie dobry start podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się