MOPR Zabrze » Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018 - Efekty

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ

POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościo­wej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a)   organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z or­ganizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)   racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z in­nych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrze­bującym,

c)   przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)   prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po­trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 - czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do­chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (po­siłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrud­niejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. - 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. - 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej po­trzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żyw­nościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednic­twem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spo­żywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  1. groszek z marchewką 3,6 kg,
  2. fasola biała 3,6 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  6. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  7. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  8. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  9. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
   3. Tłuszcze

1. olej rzepakowy 4 l,

 1. Dania gotowe

1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bez­domnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad - w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wyda­wane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdom­nych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zesta­wie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spo­żywczych
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywno­ściowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spo­żywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie. SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podpr ogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społecz­ności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skie­rowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ - ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu uprzejmie informuje, że od 01.08.2018r rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2018 potrwa do czerwca 2018r  i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

- Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276 III piętro
-  Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej                 których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego  do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby             w rodzinie.

Pomoc w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 ma charakter  nieodpłatny. Organizacje nie mogą pobierać opłat za udzielaną pomoc oraz uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizacji.

 
Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawi skierowanie umożliwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

Osoba ubiegajaca się o zakwalifikowanie do pomocy żywnościowej w ramach Programu potwierdza podpisem udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek dla potrzeb realizacji PO PŻ oraz na przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji Programu.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu uprzejmie informuje, że od 01.08.2017r rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 potrwa do czerwca 2018r i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

- Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276 III piętro
- Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020 ma charakter nieodpłatny. Organizacje nie mogą pobierać opłat za udzielaną pomoc oraz uzależniać wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Organizacji.


Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawi skierowanie umożliwiające skorzystanie z tej formy pomocy.

 Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się