MOPR Zabrze » Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizuje obowiązki wynikające z obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy zatem o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, które będą w związku z tym obowiązywać i Państwa uprawnieniach.

Kto jest Administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl; a Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 1. prowadzenia postępowań z zakresu pomocy społecznej,
 2. prowadzenia postępowań z zakresu pieczy zastępczej,
 3.  prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej,
 1. prowadzenia postępowań z zakresu procedury „Niebieska Karta”,
 2. prowadzenia postępowań z zakresu udzielania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizacji umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób odbywających staż i wolonariat,
 4. prowadzenia zamówień publicznych,
 5. wystawienia faktur, rachunków,
 6. realizacji drobnych spraw życia codziennego.

Wskazane powyżej cele wynikają bezpośrednio z przepisów prawa i są niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także z działań, na które wyrazili Państwo zgodę w trakcie ubiegania się o świadczenia.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa mogą Państwo żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy także, że realizując obowiązek informacyjny, w toku wszystkich postępowań, otrzymają Państwo do zapoznania się szczegółową kartę zawierającą informację dotyczącą postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom wykonującym zadania z pomocy społecznej zlecone przez tutejszy ośrodek.

Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów szczegółowych w zakresie wsparcia, o które Państwo się ubiegają. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.

 

Szczegółowy wykaz przysługujących państwu uprawnień wynikających z RODO został doprecyzowany w poniższych klauzulach informacyjnych:

 

 1. prowadzenia postępowań z zakresu pomocy społecznej,
 2. prowadzenia postępowań z zakresu pieczy zastępczej,
 3.  prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej,
 1. prowadzenia postępowań z zakresu procedury „Niebieska Karta”,
 2. prowadzenia postępowań z zakresu udzielania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. Prowadzenie postępowań z zamówień publicznych i zawieranie umów cywilnoprawnych str. 12.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

b) podmioty przetwarzające je na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w szczególności stowarzyszeniom świadczącym pomoc;

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 100 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na potrzeby postępowania administracyjnego od podmiotów publicznych, od podmiotów  prywatnych udzielających zatrudnienia bądź od podmiotów świadczących usługi oświatowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w sposób o którym mowa w pkt. 4 mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,

b) podmioty przetwarzające je na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w szczególności stowarzyszeniom świadczącym pomoc;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 7.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznania świadczeń i określania obowiązków ustalanych na podstawie ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
  1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na potrzeby postępowania administracyjnego od podmiotów publicznych, od podmiotów  prywatnych udzielających zatrudnienia bądź od podmiotów świadczących usługi oświatowe.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
  3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w sposób o którym mowa w pkt. 4 mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:

d) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

e) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

f) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 7.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznania świadczeń i określania obowiązków ustalanych na podstawie ustawy o wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

b)       sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

d) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

e) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

f) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na potrzeby postępowania administracyjnego od podmiotów publicznych, od podmiotów ochrony zdrowia;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w sposób o którym mowa w pkt. 4 mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:

g) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

h) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

i) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 7.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               w Zabrzu – Miejski Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów publicznych przetwarzających dane dotyczące postępowań administracyjnych, sądowych, karnych, a także od podmiotów świadczących ochronę zdrowia, podmiotów oświatowych oraz podmiotów związanych z profilaktyką antyalkoholową;
 6. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w sposób o którym mowa w pkt. 5 mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

g) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

h) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

i) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie               w Zabrzu – Miejski Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i nie wymaga udzielenia przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

j) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

k)sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

l) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której sprawa jest prowadzona w ramach procedury „niebieskiej karty” jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować przewidzianymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie działaniami Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, tel. 32 2777800, mopr@zabrze.pol.pl;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dofinasowania jednego z poniższych zadań o które się Pani/Pan ubiega:

¾ uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

¾ zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

¾ likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

¾ rehabilitacji dzieci i młodzieży,

¾ wsparcia wynikającego z programu „Aktywny Samorząd”,

¾ usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) wskazane przez Pani/Pana we wniosku podmioty gospodarcze uzyskujące środki dofinansowania PFRON,

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:

d) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

e) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

f) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/przyznania dofinasowania. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu z siedzibą ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze reprezentowany przez Dyrektor Danutę Dymek;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest Pan Michał Drozdowski z którym można się skontaktować pod adresem iodo@mopr.zabrze.pl, lub pod numerem telefonu tel. 32 2777848;
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) prowadzenia postępowań dotyczących zamówień publicznych;

b) realizacji zawieranych umów cywilnoprawnych;

c) wystawiania faktur, rachunku.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych na podstawie zasad wskazanych w przepisach o archiwizacji obowiązujących podmioty publiczne;
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

m)dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

n) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • o)       żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się