MOPR Zabrze » Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Podstawą działania Klubu jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 2008r. Jesteśmy członkami Konwentu CIS-KIS. Realizując swoje statutowe cele KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

 

Do zadań Klubu należy w szczególności:

 • reintegracja społeczna i zawodowa,
 • prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
 • organizowanie zadań o chrakterze terapeutycznym i edukacyjnym,
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,
 • integracja działań lokalnej społeczności,
 • opracowanie i realizacja programów pomocowych,
 • współdziałanie z innymi podmiotami w akresie relizacji działań wynikajacych z procesu reintegracji społeczej i zawodowej uczestników Klubu,
 • organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

 

Zajęcia KIS

to spotkania grupowe oraz rozmowy doradcze i konsultacje indywidualne.

Zajęcia prowadzone przez psychologów, konsultantów ds. doradztwa zawodowego oraz pracowników socjalnych są pogrupowane w trzy główne bloki tematyczne:

 • warsztaty doradztwa zawodowego,
 • psychoedukację,
 • edukację społeczną..

Z KIS współpracują również: prawnik, położna, lekarz, terapeuta uzależnień, którzy służą specjalistyczną wiedzą naszym uczestniczkom i uczestnikom.

Podczas przerwy w zajęciach uczestniczki i uczestnicy otrzymują poczęstunek, mają również w zależności od potrzeb zapewnione bilety, w celu umożliwienia im dojazdu do KIS środkami komunikacji miejskiej oraz możliwośc pokrycia kosztów opieki nad dziećmi na czas zajęć.

W Klubie dostępna jest codzienna prasa oraz stanowisko komputerowe z dostępem do internetu dla osób poszukujących ofert pracy.

 

Kto może być uczestnikiem KIS

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne , bezpłatne i skierowane jest do mieszkańców Zabrza.

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Wniosek o uczestnictwo w zajęciach kandydat składa za pośrednictwem pracownika socjalnego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społeczej właściwym ze względu na miejce zamieszkania uczestnika.

Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

Uczestnikami KIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społeczemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

 1. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakonczeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 4. chorzy psychicznie,w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychiczego
 5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 6. zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

Obowiązki Uczestnika Klubu Integracji Społecznej

1.Uczestnik jest zobowiązany do aktywngo uczestniczenia w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do:

a) powstrzymywania się od spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających na terenie klubu;

b) powstrzymywania się od palenia tytoniu na terenie Klubu

c) podpisywania list obecności na zajęciach warsztatowych, samopomocowych, edukacyjnych, aktywizacyjnych i innych;

d) powściągliwości wobec wyrażanej krytyki i sądów dotyczących pogladów i zachowania innych ludzi;

e) usprawiedliwiania nieobecności;

f) wypełniania ankiety ewaluacyjnej;

g) zaakceptowania norm wytworzonych wspólnie przez uczestników Klubu;

h) współpracy i współdziałania przy realizacji programu;

i) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek

j) przestrzegania zasad współżycia społecznego

k) poufności i ochrony danych osobowych uczestników

Zaprzestanie udziału w zjęciach Klubu następuje w przypadku:

a) złożenia pisemnego oświadczenia przez uczestnika o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;

b) stwierdzenia przez Kierownika, że nastąpiło uporczywe naruszanie postanowień Regulaminu przez uczestnika;

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

c) Nieobecność uczestnika może być usprawiedliwiona jeżeli wynika z ważnych powodów, np. choroba czy zdarzenia losowe. W przypadku choroby uczestnik jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie. Za zniszczone mienie Klubu uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości spowodowanych strat.

 

Uczestnikiem KIS nie może być osoba która ma prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy
 5. emerytury,
 6. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się