ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą:

 • porozmawiaj z trenerami rodzin zastępczych w Zespole Pieczy Zastępczej
 • sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne
 • omów te plany z rodziną
 • uwzględnij opinię swoich dzieci


Ważne, abyś wiedział że:

 • rodziną zastępcza może zostać małżeństwo lub osoba samotna
 • opieka zastępcza jest sprawowana czasowo
 • dziecko z rodziny zastępcze, może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się rodzina zastępcza to nie adopcja


Pamiętaj, że:

 • dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby
 • troska o cudze dziecko nie jest tym samym, co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do opieki zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może, zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymania więzi z rodziną.


Szkolenie umożliwia:

 • pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka
 • poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną
 • uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi
 • zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych


Szczegółowe informacje:

Zespół Pieczy Zastępczej
Zabrze, ul. Wyzwolenia 7
Od pn. - pt. od 7.30.-15.30
Tel. 32/ 271 64 31 wew. 54 lub 61
Mail. zpz@mopr.zabrze.pl

Zostań Rodziną Zastępczą – Dzieci czekają na Ciebie

Zostań Rodziną Zastępczą – Dzieci czekają na Ciebie – to hasło prowadzonej przez MOPR w Zabrzu kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze. Akcja ma na celu pozyskiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych i jest okazją do szerszego podzielenia się problematyką tych dzieci, które “szukają nowego domu”. Do wypowiadania się na temat problemu zachęcamy wszystkich tych, których los dzieci nie jest obojętny oraz tych, którzy zawodowo zajmują się pomocą dzieciom i ich rodzinom.

Aktualnie trwa nabór kandydatów na szkolenie. Zapraszamy wszystkich osobiście do naszego Zespołu Pieczy Zastępczej w Zabrzu, ul. Wyzwolenia 7 i porozmawiania z trenerami rodzinnymi.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej www.mopr.zabrze.pl w zakładce Zespół Pieczy Zastępczej lub pod numer telefonu 32/271 64 31 wew. 54 - Danuta Pajor lub wew. 61 - Katarzyna Kalinowska,

 

Uwaga: Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, który ukazał sie w TVP Katowice, gdzie wypowiada się zarówno zabrzańska rodzina zastępcza, która już stworzyła bezpieczny dom dla dzieci, trenerzy rodzinni z Zespołu Pieczy Zastępczej w Zabrzu, Policjanci z Katowic i z Zabrza, jak również przedstawiciel funacji "ULICA".

 

Zobacz www.tvp.pl – 8 min. 15 sek.

 SZCZEGÓŁOWA OFERTA

 

Diagnoza i kwalifikacja kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwiec 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Oferta została sporządzona w oparciu o zdobyte wcześniej doświadczenia w pracy szkoleniowej i diagnostycznej osób pracujących z rodzinami i dziećmi. Oferta zawiera wymogi ustawy z dnia 9 czerwca 2011r i jest wypracowanym wspólnie modelem dotyczącym zarówno programu szkoleniowego PRIDE, jak i diagnozy psychologicznej. Celem szkolenia i przeprowadzenia badań psychologicznych dla kandydatów na rodziców zastępczych jest zbadanie posiadanych predyspozycji i motywacji kandydata do sprawowania pieczy.

 

Etapy szkolenia i kwalifikacji:

 

1.Nabór kandydatów na rodziców zastępczych w ciągu całego roku i w czasie kampanii rodzicielstwa zastępczego. Po zebraniu się grupy około 10 osób – rozpoczęcie szkolenia.

 

2. Rozmowa wstępna/informacyjnaprzeprowadzana przez dwóch trenerów rodzinnych z kandydatami – wstępna kwalifikacja związana z koniecznością spełnienia ustawowych warunków związanych z ustanowieniem rodziny zastępczej. Rozpoznanie i określenie wstępnej motywacji kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych – pomysłu zostania rodziną zastępczą. Utworzenie listy chętnych na szkolenie.

 

3.Spotkanie trenerów rodzinnych w miejscu zamieszkania kandydatów - rozpoznanie warunków mieszkaniowych, poznanie pozostałych członków rodziny kandydatów oraz wyznaczenie terminu spotkań z psychologami.

 

4.Spotkanie 2 psychologów z całą rodziną – badanie motywacji do bycia rodziną zastępczą;

5.Diagnoza psychologiczna – spotkania kandydatów z psychologami, diagnoza obejmuje badania psychologiczne; rozmowy z kandydatami, rozmowy indywidualne z małżonkami, bądź osobami samotnymi oraz dziećmi biologicznymi. Badania psychologiczne przeprowadzane będą na podstawie poniższych metod diagnostycznych:

 • Wywiad anamnestyczny wraz z obserwacją

 • Skala Ustosunkowań Interpersonalnych J.M. Stanika względnie Inwentarz Badania Zaburzeń Osobowości IBZO-DSM-IV M. Radochońskiego, J.M. Stanika

 • Test Niedokończonych Zdań Rottera

 • Test Szondiego

 • Test Piramid Barwnych,

 • Skala Postaw Rodzicielskich wg M. Plopy,

 • Test Stosunków Rodzinnych w wersji dla małżeństw

 

6. Wspólne posiedzenie zespołu kwalifikującego :

 • ocena warunków formalnych ( mieszkaniowych, prawnych, zdrowotnych i innych)

 • motywacja kandydatów

 • ocena zebranego materiału diagnostycznego/ przedstawienie wyniku diagnozy

 • psychologicznej kandydatów

 

W wyniku posiedzenia zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata na szkolenie, bądź podjęte inne rozwiązanie.

 

 

7.Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia placówek rodzinnych - 12 spotkań tematycznych wg. Programu PRIDE po 4h każde. Szkolenie odbywa się w formie warsztatowej, aktywnymi metodami, które mają na celu nie tylko zaznajomić kandydatów z problematyką rodzicielstwa zastępczego i umieszczanych dzieci ale również pogłębić samoświadomość przyszłych kandydatów, co do własnych zasobów i ograniczeń w opiece nad przyjmowanym dzieckiem.

Warsztaty i ćwiczenia są pretekstem do wczucia się w emocje, jakie przeżywa dziecko, które musi rozstać się ze swoimi rodzicami. Zestaw poruszanych tematów dotyczy m.in. więzi, rozwoju dziecka, straty, poczucia wartości, szczególnych potrzeb dzieci, umożliwia zdobycie umiejętności związanych z przeprowadzaniem trudnych rozmów z dziećmi i rodzicami biologicznymi dziecka. Szkolenie daje również możliwość zobaczenia własnego funkcjonowania w grupie, zaobserwowania jak inni członkowie przeżywają emocje i jak radzą sobie z trudnościami. Daje możliwość odpowiedzenia na szereg nurtujących pytań. Wymienione wyżej sesje szkoleniowe pomagają również w podjęciu świadomej decyzji o zostaniu rodziną zastępczą przez kandydata,

 

Podczas szkolenia obowiązkowe są 2 - krotne wizyty domowe/konsultacje w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziny zastępcze przez trenerów rodzinnych, prowadzących daną rodzinę. W razie konieczności, czy też wątpliwości zaleca się wspólne wejście z psychologiem prowadzącym diagnozę kandydata.

 

 

8. Odbycie 10-cio godzinnego stażu kandydata/ kandydatów na rodziców zastępczych w rodzinach zastępczych lub środowiskowych formach opieki nad dzieckiem. Przedłożenie przez kandydata wcześniej ustalonej dokumentacji, potwierdzającej odbyty staż trenerowi rodzinnemu.

 

9.Drugie, kończące posiedzenie zespołu kwalifikującego – podsumowanie i ocena końcowa kandydata (weryfikacja diagnozy, motywacji; ocena udziału i aktywności w szkoleniu; udział w stażu; ocena kandydata zgodnie z analizą mocnych stron i potrzeb wg. 5 kategorii kompetencji, zgodnie z wytycznymi programu PRIDE .

 

 

Dodatkowo:

 • Analiza Ksiąg Życia – kwestionariusza odnoszącego się do poszczególnych sesji szkolenia; genogramu rodziny kandydatów; ekomapy i innych informacji.

 • Diagnoza kandydata dotycząca informacji o tym, jakie dziecko byłoby najlepiej umieścić w danej rodzinie (wiek dziecka, specyficzne potrzeby dziecka, maksymalna ilość dzieci) oraz do jakiej formy rodziny zastępczej kandydaci posiadają predyspozycje;

 • Ewentualne zalecenia co do dalszego prowadzenia i współpracy z kandydatem – ustalenie wspólnego planu rozwoju rodziny.

   

Ważna informacja:Udział w szkoleniu nie gwarantuje ani nie obliguje do zostania rodziną zastępczą.

 

 • Sporządzenie, wydanie opinii i zaświadczenia kwalifikacyjnego. Zaświadczenia i opinie są sporządzane przez trenerów rodzinnych.

 

 • Spotkanie panelowe (spotkanie profesjonalistów z różnych dziedzin, na którym będą rozdane świadectwa kwalifikacyjne wszystkim tym kandydatom na rodziny zastępcze, które pomyślnie przeszły cały proces kwalifikacyjny.

 

Osoby prowadzące diagnostykę i szkolenie:

 

Sabina Lasok-Chwiedoruk

Paweł Pienkiewicz

Danuta Pajor

Katarzyna Kalinowska

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się