Informacje ogólne

W roku 2009 MOPR Zabrze oprócz kontraktów socjalnych rozpoczął realizację Programu Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Biskupice. Uczestnikami PALu będzie 30 osób - mieszkańców dzielnicy, natomiast z działań integracyjnych o charakterze środowiskowym skorzystają dodatkowo osoby z ich otoczenia, również zamieszkujące w Biskupicach (rodzina, sąsiedzi).

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat PALu.

Podstawa prawna

Podstawą prawną programu jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy lub rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Podstawą prawną może być również art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który przewiduje, że gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Więcej...

Podstawowe informacje na temat PAL

W celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej, ośrodek pomocy społecznej, inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa może zainicjować partnerstwo lokalne, w celu realizacji programów aktywności lokalnej, zwanych dalej „programami".

Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo-wychowawczych), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.

Więcej...

Wsparcie uczestników PAL

W ramach programu aktywności lokalnej przewiduje się możliwość zastosowania:
  • środowiskowej pracy socjalnej;
  • instrumentów aktywnej integracji;
  • społecznie użytecznych;
  • działań o charakterze środowiskowym.
W przypadku realizacji programu aktywności lokalnej w ramach projektu, obowiązkowe jest zastosowanie, co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji. Zastosowanie instrumentu aktywizacji zawodowej jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zdrowotnej. Programy aktywności lokalnej przewidujące wyłącznie środowiskową pracę socjalną i działania o charakterze środowiskowym lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach PO KL.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się