MOPR Zabrze » Pomoc Społeczna » DPPS Kończyce

Od 1 sierpnia 2016 roku Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Zabrze – Kończyce zmienił swoją siedzibę i obecnie znajduje się przy ulicy Przemysłowa 6 (za marketem SIMPLY, przy Rondzie Sybiraków)Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej w Zabrzu – Kończycach przy ul. Przemysłowa 6 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30.

Tel. (032) 275 – 03 – 52 oraz (032) 275 – 05 – 62.

Pracownicy socjalni przyjmują strony w godzinach 7.30 – 10.30 oraz 14.30 – 15.30.

Kierownikiem Punktu jest mgr Agnieszka Siekierka

Zastępcą kierownika Punktu jest mgr Marek Kozieł


W DPPS Kończyce obecnie pracuje ponadto:

1 inspektor i 12 pracowników socjalnych, z których jeden pełni dodatkowo funkcję koordynatora ds. uzależnień, dwóch zajmuje się prowadzeniem Programu Operacyjnego „Drogowskaz” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych a kolejnych dwóch zajmuje się pracą środowiskową. Ponadto jeden z pracowników pracuje w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty”.

U pracowników socjalnych można ubiegać się m.in. o następującą pomoc:

 • doraźna pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych

 • dożywianie dla dzieci w szkole i przedszkolu

 • dożywianie dla osób pełnoletnich w formie jednego gorącego posiłku dziennie

 • pomoc finansowa w formie zasiłku stałego i ubezpieczenia zdrowotnego przy nim z powodu wieku lub stanu zdrowia

 • ubezpieczenie zdrowotne na okres 90 dni ze środków publicznych

 • usługi opiekuńcze

 • skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

 • skierowanie do domu noclegowego

 • skierowanie do placówki dla ofiar przemocy (schroniska)

 • pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

 • pomoc osobom uzależnionym bądź współuzależnionym

 • skierowanie do mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • skierowanie do Środowiskowego Domu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (warsztaty terapii zajęciowej)

 • skierowania do magazynu odzieżowego MOPR Zabrze

 • pracę socjalną polegającą na pomocy osobom i rodzinom w celu ich usamodzielnienia

 • skierowanie do radcy prawnego MOPR Zabrze celem uzyskania porady prawnej

 • skierowanie do psychologa MOPR Zabrze zajmującego się terapią rodzin

 • skierowanie do nieodpłatnego odbioru drewna opałowego

 • skierowanie do nieodpłatnego odbioru żywności w ramach Programu Pomocy Żywnościowej

 • poradnictwo i pomoc w zakresie pokierowania do innych instytucji i organizacji gdzie można uzyskać pomoc.

Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej współpracuje z „Caritas” Polska, hospicjum, Towarzystwem Świętego Brata Alberta w Zabrzu, Kołem Charytatywnym w Zabrzu – Pawłowie, Radą Dzielnicy, I Komisariatem Policji w Zabrzu, Strażą Miejską, Ruchem Obrony Bezrobotnych, Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz Rejonowymi Przychodniami Lekarskimi znajdującymi się w obrębie rejonu DPPS Kończyce, szkołami, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi m.in. warsztaty terapii zajęciowej i pomagającymi osobom uzależnionym i ofiarom przemocy a także związkami wyznaniowymi świadczącymi pomoc na rzecz najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Aby uzyskać pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych należy spełniać kryteria określone przez Ustawę o Pomocy Społecznej tj. nie przekraczać kwoty 514,00 zł na osobę w rodzinie oraz kwoty 634,00 zł dla osoby samotnej (za wyjątkiem świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych oraz dożywiania w szkole i przedszkolu a także jednego gorącego posiłku dziennie, gdzie kryterium wynosi 150% wyżej wymienionego kryterium dochodowego), aby uzyskać zasiłek stały należy posiadać orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lub być osobą w wieku poprodukcyjnym a także spełniać wyżej wymienione kryteria. Powyższe kryteria dotyczą także wydania skierowań do placówek i udzielenia niektórych z wyżej wymienionych form pomocy. Usługi opiekuńcze przyznawane są w oparciu o odrębne tabele odpłatności. Z pracy socjalnej może skorzystać każdy niezależnie od dochodu. Pomoc społeczna przyznawana jest w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu przebywania strony a warunki przyznania poszczególnych świadczeń są dodatkowo obwarowane indywidualnymi wymogami.

Ponadto w związku z faktem, iż MOPR Zabrze realizuje wytyczne Programu Operacyjnego „Drogowskaz” można w ramach środków unijnych zdobyć nowe kwalifikacje czy też pogłębić wykształcenie. W tej sprawie należy zgłosić się do swojego pracownika socjalnego lub pracownika do spraw upowszechniania instrumentów aktywnej polityki społecznej, czyli koordynatora zajmującego się funduszami unijnymi w DPPS Kończyce.

Osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc u koordynatora ds. uzależnień, który przyjmuje w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00. Współpracuje on z konsultantem ds. uzależnień przy MOPR Zabrze, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz koordynatorem ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu, Kołem Abstynenckim PTTK „Dromader”, Stowarzyszeniem „Żyj i daj i żyć” oraz Klubem Abstynenta „Nowe Życie” w Zabrzu.

Konsultant ds. problemów alkoholowych:

 • prowadzi rozmowy pierwszego kontaktu i wstępnie diagnozuje uzależnienie (w tym od środków odurzających)

 • pomaga przy pokierowaniu osoby uzależnionej do innych instytucji i organizacji, gdzie może ona uzyskać dalszą pomoc

 • w nagłych, trudnych przypadkach może bezpośrednio skierować klienta do szpitala lub ośrodka na detoksykację (odtrucie) z pomocą służb Pogotowia Ratunkowego, Eskulapa, itd.

 • utrzymuje stały kontakt z klientem motywując go do dalszego leczenia

 • może towarzyszyć pracownikowi socjalnemu podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego u osób uzależnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji

 • współuczestniczy w organizacji imprez integracyjnych (stacjonarnych i wyjazdowych) związanych z problemem alkoholowym.

 • wygłasza prelekcje na temat alkoholizmu

Rejon podległy Dzielnicowemu punktowi Pomocy Społecznej Zabrze – Kończyce zajmuje niemal ¼ powierzchni gminy Zabrze i złożony jest z kilku dzielnic miasta, w związku, z czym cechuje się różnorodnością dysfunkcji i specyfiki pracy. W jego granicach mieszczą się takie dzielnice jak „Makoszowy”, „Pawłów”, „Kończyce” oraz centrum a także dom socjalny przy ulicy Legnickiej i trzy Domy Pomocy Społecznej. Na terenie podległym DPPS Kończyce zamieszkuje także część społeczności romskiej naszej gminy.

MAPA

Dnia 19 grudnia 2018 roku

Dnia 19 grudnia 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Jaskółczej 11 odbył się występ artystów Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Zabrzu. Bogaty program artystyczny, który zaprezentowali wykonawcy wprowadził pensjonariuszy DPS w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Artyści zaprezentowali piękne stroje oraz rekwizyty, które sprawiły, że kolędy, wiersze i inne utwory wywoływały magiczne odczucia.

Występ odbył się w ramach projektu Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej Kończyce „ Starość nie znaczy samotność '' dzięki uprzejmości Pani Wioletty Muzykant, która jest choreografem, pedagogiem Domu Kultury Nr 2.

Na zakończenie koncertu mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej otrzymali kartki świąteczne własnoręcznie wykonane przez młodych artystów, natomiast artyści zostali obdarowani słodyczami przekazanymi przez pracowników Dzielnicowego Punktu Kończyce.

„ Starość nie znaczy samotność ''

W ramach realizacji projektu „ Starość nie znaczy samotność '' Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Kończyce zaprosił młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 36 w Zabrzu, aby zaprezentowała program artystyczny w Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jaskółczej 11.

Dzieci pod przewodnictwem Pani mgr Joanny Ringmann oraz Pani mgr Krystyny Gibas zaprezentowały bogaty występ, na który składały się recytacje wierszy, piosenki gra na instrumentach: gitara, skrzypce a także taniec towarzyski.

Tematyka występu nawiązywała do minionego Dnia Matki, co dostarczyło wielu wzruszeń i radości pensjonariuszom Domu.

Dzieci przygotowały laurki, które wręczyły obecnym na występie mieszkańcom Domu.

Młodzież w ramach podziękowania za występ otrzymała słodycze przygotowane przez DPPS Kończyce.

Opis imprezy zielonoświątkowej

Jak co roku, tradycyjnie pracownicy Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu – Kończycach wzięli udział w imprezie świątecznej dla najmłodszych organizowanej przez Wspólnotę Zielonoświątkową Zbór w Zabrzu, która odbyła się 14 stycznia 2017 roku (sobota) w siedzibie Wspólnoty przy ul. Sienkiewicza 30.

Pracownicy socjalni udzielili pomocy przy wytypowaniu 271 dzieci w trzech kategoriach wiekowych a mianowicie 2 do 4 lat, 5 do 9 lat i 10 do 14 lat a następnie pomagali w czasie trwania imprezy. Dla każdego dziecka została przygotowana paczka podarunkowa adekwatna do jego wieku. Odrębne dla chłopców i dziewczynek. Paczki zostały przygotowane przez rodziny mieszkające w Niemczech. Wiele z nich prócz podarowanych artykułów zawierało również listy zachęcające do wzajemnej korespondencji.

Podczas imprezy dzieci miały okazję wziąć udział w krótkiej części artystycznej o charakterze religijnym. Piosenki, konkurs a nawet przedstawienie nawiązujące do życia Jezusa ukazywały właściwe sposoby postępowania i drogę jaką powinien kroczyć każdy z nas. Następnie każde z nich otrzymało paczkę podarunkową.

Z uwagi na lokalizację siedziby Wspólnoty i ograniczoną liczbę paczek, która w tym roku pozwoliła obdarować 271 dzieci, tą formą wsparcia objęto najmłodszych z rejonu DPPS Kończyce i DPPS Roosevelta. Dodatkowym atutem była pogoda, która w tym roku dopisała sprawiając, iż leżący za oknami biały puch przywodził na myśl świąteczną atmosferę.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się