MOPR Zabrze » Aktualności

Aktualności

17.01.2019

Zapytanie ofertowe

ADM.261.48.2019.KJK

 

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, www.mopr.zabrze.pl zakładka pomoc społeczna

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm.

Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zamówienie do 30.000 euro.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania. .....

Więcej...

16.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

..........

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ”

...........

Więcej...

16.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

........

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” ..........

Więcej...

16.01.2019

Zawiadomienie

Ogłoszenie nr 510009465-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 659795-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 345348100000, ul. ul. 3 Maja  16, 41800   Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Cykliczna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.  ....

Więcej...

15.01.2019

Zawiadomienie

ADM.260.3.2019.AP      

                              

ZAWIADOMIENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Cykliczna dostawa pieczywa w I półroczu 2019 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

UZASADNIENIE

 

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. W toku oceny ofert zauważono błąd w formularzu oferty. W pozycjach 5 i 6 formularza oferty w kolumnie jednostka miary zamiast „kg” została wpisana „szt.”, co znacznie zmniejszyło liczbę zamawianych produktów oraz wpłynęło na ich wartość oferty.  Zamawiający nie może potraktować w/w błędu jako omyłkę rachunkową.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ jest obarczone  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  ...

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się