MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu otrzymał  zgłoszenie o nieuczciwych osobach, podszywających się pod naszych pracowników socjalnych. Prosimy o zachowanie czujności i w przypadku wątpliwości proszę żądać od osoby podającej się za pracownika socjalnego okazania legitymacji służbowej. Nasi pracownicy socjalni zawsze mają  legitymacje i przed podjęciem wszelkich czynności powinni się wylegitymować.

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku

przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupa docelowa to osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 - łącznie 20 osób.

Projekt trwa od 02.04.2018 do 30.08.2019 r.

Do pobrania:

• Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka;

• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
• Karta rekrutacyjna z ankietą motywacyjną;
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
• Oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

07.11.2018

ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa komputerów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

Więcej...

05.11.2018

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze zaprasza jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych w 2019 roku.

Więcej...

02.11.2018

Zawiadomienie

                                                               Zabrze, dnia 02.11.2018 r.

 

ADM.261.211.2018.AP

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków wigilijnych do świetlic środowiskowych MOPR i Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

Więcej...

31.10.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.212.2018.AP

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 32 277 78 68, kom. 603 607 383.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup pieczywa w miesiącu grudniu 2018   na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu „DROGOWSKAZ”.

Więcej...

26.10.2018

„Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”

„Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”
Kazimierz Speczyk - wieloletni pracownik MOPR Zabrze, konsultant ds. uzależnień, społecznik, założyciel spółdzielni socjalnej „Skuteczni” i Stowarzyszenia „Żyj i Daj Żyć” zdobył drugie miejsce w konkursie „Przyjaciel Ekonomii Społecznej 2018”. W dniu 17 października br. na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyła się Gala wręczenia nagród. W trakcie spotkania uhonorowano zasługi wszystkich zgłoszonych kandydatów w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu oraz rozwoju całego województwa. W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego nagrody wręczała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Osiągnięcia Przyjaciół ekonomii społecznej 2018 omówiła Pani Sonia Rzeczkowska ze Stowarzyszenia MOST w Katowicach. Galę uświetnił występ artystyczny Pani Danuty Chyckiej.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się