MOPR Zabrze » MOPR Zabrze

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu otrzymał  zgłoszenie o nieuczciwych osobach, podszywających się pod naszych pracowników socjalnych. Prosimy o zachowanie czujności i w przypadku wątpliwości proszę żądać od osoby podającej się za pracownika socjalnego okazania legitymacji służbowej. Nasi pracownicy socjalni zawsze mają  legitymacje i przed podjęciem wszelkich czynności powinni się wylegitymować.

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

„Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku

przy ul. Andersa 34 w Zabrzu”

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy.

Grupa docelowa to osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 - łącznie 20 osób.

Projekt trwa od 02.04.2018 do 30.08.2019 r.

Do pobrania:

• Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka;

• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
• Karta rekrutacyjna z ankietą motywacyjną;
• Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
• Oświadczenie/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest jednostką samorządową. O Zabrzu i jego samorządzie znajdziesz więcej na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.zabrze.pl.
Szczegółowe informacje w tym statut ośrodka dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami), innych ustaw, aktów wykonawczych odpowiednich ministrów, uchwał samorządowych oraz statutu. Obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego. Więcej...

Aktualności

13.12.2018

Zawiadomienie

ADM.260.16.2018.AP    

                              

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2019 r. z podziałem na 8 części”

 

ofertę dla części 8 złożyła następująca firma:

PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 17 959,14 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 1 dzień.

 

Na podstawie dokonanej oceny została wybrana oferta PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów.  ...

Więcej...

11.12.2018

Zawiadomienie

ADM.261.223.2018.AP

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”

 

  1. Do zamawiającego  wpłynęły 2 oferty:

a)      OK SYSTEM S.A., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa na kwotę 91 737,36 zł brutto, liczba dostępnych obiektów na terenie województwa śląskiego: 671;

  1. VanityStyle Sp. z o.o., ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa na kwotę 93 462,34 zł brutto, liczba dostępnych obiektów na terenie województwa śląskiego: 430.
  1. Zamawiający wybrał ofertę firmy OK SYSTEM S.A., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa.

Więcej...

10.12.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 659795-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  .............

Więcej...

10.12.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.7.2019.KJK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 603 607 383, 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl,zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.            Przedmiotem zamówienia będzie zakup :

a)            Oleju napędowego w ilości ok 2500-3000 l

b)           Benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości ok 1000-1300l

c)            Karty paliwowe – do 3 szt.

d)           Myjnia samochodowa  - ok.  60 myć  - opcjonalnie.

przez okres 12-miesięcy na podstawie karty paliwowej umożliwiającej dokonywanie bezgotówkowych transakcji na stacjach paliwowych Wykonawcy w całej Polsce.

Więcej...

10.12.2018

Zapytanie ofertowe

ADM.261.4.2019.AP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy 32 277 78 68, kom. 603 607 383.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka/POMOC SPOLECZNA/MOPR/ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r - zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozpatrywanie wniosków o likwidację barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją zadania w roku 2019.    ....

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się